TLScontact มีบริการต่างๆมากมายสำหรับแต่ละบุคคล เพื่อให้ท่านได้รับความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นในการยื่นขอวีซ่า.
คลิ๊กที่นี่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การบริการทั้งหมดของเรา

ข้อมูลวีซ่า

ค่าธรรมเนียม

เพื่อสมัครขอวีซ่า ท่านจะต้องชำระค่าวีซ่า และค่าบริการ.

ค่าวีซ่าถูกเรียกเก็บในนามของกงสุล และค่าบริการสำหรับดำเนินการขอวีซ่าเป็นส่วนของ TLScontact .

ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่า


เพื่อสมัครขอวีซ่า ท่านต้องชำระ:

 • ค่าวีซ่า - เรียกเก็บโดยสถานกงศุลเพื่อการดำเนินการสมัครขอวีซ่า;
 • ค่าบริการ - เรียกเก็บสำหรับค่าดำเนินการยื่นสมัครขอวีซ่าที่ ทีแอลเอสคอนแทค.

ข้อควรทราบ: การชำระค่าธรรมเนียมวีซ่า และค่าบริการการดำเนินการ ไม่ถือเป็นสิ่งรับรองว่าผู้ยื่นจะได้รับสิทธิในการถือวีซ่า หากการดำเนินการสมัครวีซ่าถูกปฏิเสธโดยฝ่ายเจ้าหน้าที่ หรือผู้ยื่นมีความประสงค์จะถอดถอนการสมัคร ค่าธรรมเนียมและค่าบริการการดำเนินการจะ ไม่สามารถคืน หรือ โอนไปให้บุคคลอื่นได้ .

 
ประเภทวีซ่า EUR BAHT
วีซ่าเชงเก้นประเภทพำนักระยะสั้น ไม่เกิน 90 วัน 80.00 2,964.00
วีซ่าประเภทเดินทางผ่านราชอาณาจักร
80.00 2,964.00
วีซ่าสนามบิน 80.00 2,964.00
วีซ่าพำนักระยะสั้นที่เขตอำนาจของฝรั่งเศส 60.00 2,223.00
วีซ่าพำนักระยะสั้นที่เขตแดนชุมชนในอำนาจของฝรั่งเศส 9.00 333.00
สัญชาติจาก บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา*, รัฐจอร์เจีย, โคโซโว,สาธารณรัฐมาซิโดเนีย (FYROM), ราชรัฐมอลดาเวีย, มอนเตเนโกร*, เซอร์เบีย* และยูเครน. 35.00 1,297.00
สัญชาติอาร์เมเนีย* และวัน อาเซอร์ไบจาน อายุเกินกว่า 12 ปี 35.00 1,297.00
เด็กอายุระหว่าง 6 ขวบ ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 12 ขวบ 40.00 1,482.00
เด็กอายุระหว่าง 6 ขวบ ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 12 ขวบ / วีซ่าพำนักระยะสั้นที่เขตอำนาจของฝรั่งเศส 35.00 1,297.00
วีซ่าพำนักระยะยาว มากกว่า 90 วัน 99.00 3,668.00
วีซ่านักเรียนประเภทพำนักระยะยาวมากกว่า 90 วัน 99.00 3,668.00
วีซ่ารับบุตรบุญธรรม 15.00 556.00

*สำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางที่ไม่ได้บันทึกข้อมูลทางชีวภาพเท่านั้น (Non - Biometric Passport).

การสมัครขอวีซ่าทุกประเภทจำเป็นต้องชำระค่าวีซ่า ยกเว้นแต่ท่านอยู่ในประเภทที่ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่า.

ค่าธรรมเนียมวีซ่าชำระเป็นเงินบาทเท่านั้น ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับความผันผวนของสกุลเงิน.

ค่าธรรมเนียมวีซ่า ได้กำหนดเป็นสกุลเงินยูโร แต่รับชำระเงินเป็นเงินสกุลบาทเท่านั้น อัตราแลกเปลี่ยนขึ้นอยู่กับสถานกงสุลเป็นผู้กำหนด ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงตามความผันผวนของสกุลเงินในตลาดโลก ใบเสร็จการชำระค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าจะระบุเป็นสกุลเงินยูโรเท่านั้น คิวนัดหมายพิเศษในวันเสาร์.

ค่าบริการการดำเนินการ, สำหรับวีซ่าทุกประเภทคือ 1,296 บาท . ซึ่งค่าบริการดังกล่าว เป็นการตกลงระหว่างสถานทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยกับศูนย์ TLScontact สำหรับเป็นค่าดำเนินการและให้บริการต่างๆ (เช่น การสมัครวีซ่า การดำเนินงานด้านเอกสาร การเก็บข้อมูล การทำการการนัดหมาย) .

ทีแอลเอสคอนแทค รับชำระเงินโดย: ออนไลน์ผ่านโทรศัพท์มือถือ, เงินสด และ บัตรเดบิต/เครดิต.

ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม 100 บาทต่อท่านจะมีการเรียกเก็บในกรณีชำระเงินด้วยบัตร

สำหรับบุคคลประเภทต่อไปนี้ ไม่จำเป็นต้องชำระ ค่าธรรมเนียมวีซ่า:

 • พำนักระยะสั้นสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี;
 • สัญชาติอาร์เมเนีย* และวัน อาเซอร์ไบจาน อายุต่ำกว่า 12 ปี;
 • คู่สมรสต่างชาติของพลเมืองฝรั่งเศส;
 • ญาติของพลเมืองในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป / เขตเศรษฐกิจยุโรป หรือผู้ถือสัญชาติสวิสเซอร์แลนด์;
 • ชาวต่างชาติที่ประสงค์จะไปประเทศฝรั่งเศสเพื่อความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง (คนงานที่ทำงานตามฤดูกาลโดยผ่านขั้นตอนของ ANAEM);
 • ชาวต่างชาติที่ประสงค์จะไปประเทศฝรั่งเศสเพื่อความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง (ครูสอนภาษาต่างชาติ หรือผู้ช่วย);
 • ครูสอนภาษาฝรั่งเศส (ไม่รวมสมาชิกในครอบครัว);
 • นักวิจัยที่เดินทางกับกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป (พำนักระยะสั้น) เพื่อการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์;
 • ครูผู้ทำหน้าที่ดูแลนักเรียนที่เดินทางไปประเทศฝรั่งเศสเพื่อทัศนศึกษา หรือการฝึกอบรมเกี่ยวกับการศึกษา;
 • นักเรียนระดับประถมศึกษา หรือมัธยมศึกษา และครูผู้ทำหน้าที่ดูแลนักเรียนที่เดินทางไปประเทศฝรั่งเศสภายใต้โครงการแลก เปลี่ยนของโรงเรียน วัตถุประสงค์เพื่อทัศนศึกษาหรือการฝึกอบรมเกี่ยวกับการศึกษา;
 • นักเรียนหรือนักศึกษาระดับปริญญาโทที่เดินทางไปประเทศฝรั่งเศสเพื่อทัศนศึกษา หรือการฝึกอบรมเกี่ยวกับการศึกษา;
 • ผู้ที่ได้รับทุนจากรัฐบาลประเทศฝรั่งเศส;
 • ผู้ที่ได้รับทุนจากรัฐบาลต่างประเทศ มูลนิธิต่างประเทศ หรือผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือจากโครงการชุมชน;
 • ผู้ถือหนังสือเดินทางฑูต หรือหนังสือเดินทางราชการ;
 • ผู้ที่ได้รับเชิญจากองค์กรระหว่างประเทศที่อยู่ในประเทศฝรั่งเศส;
 • ผู้รับสัญญาสำนักงานใหญ่;
 • สำหรับสมาชิกในครอบครัว (คู่สมรส, ลูกๆ,ผู้ปกครอง, ปู่ย่าตายาย, หลานๆ) ของผู้ที่มีสัญชาติจอร์เจียที่ถูกต้องตามกฎหมายที่อาศัยอยู่ในฝรั่งเศส (มีการยื่นหลักฐานของความสัมพันธ์ในครอบครัวและสำเนาใบอนุญาตถิ่นที่อยู่ ฝรั่งเศสของสมาชิกในครอบครัวที่อาศัยอยู่ในประเทศฝรั่งเศส );
 • ทหารผ่านศึกที่ได้รับการรักษาพยาบาลฟรี เดินทางไปที่ประเทศฝรั่งเศสเพื่อรับการรักษาพยาบาล (ไม่รวมสมาชิกในครอบครัว).