TLScontact designed a variety of services to enhance your visa application experience.
Click here to learn more about ALL OF OUR SERVICES.

ถ้อยแถลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

กรุณาอ่านข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของ TLScontact..

ยกระดับประสบการณ์
การยื่นขอวีซ่าของท่าน

บริการเสริมทั้งหมด

ถ้อยแถลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

บทนำ

TLScontact International Co., Ltd. เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทย โดยมีทะเบียนเลขที่ 0105552133586 มีสำนักงานใหญ่จดทะเบียนตั้งอยู่ที่ 175 Sathorn City Tower, 12/1 F1., South Sathorn Road, Kwaeng Thungmahamek, Khet Sathorn, Bangkok Metropolis, Thailand และบริษัททั่วโลก (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “TLScontact”, “เรา”, “พวกเรา”, “ของเรา”) มุ่งมั่นที่จะคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย ของลูกค้าที่ใช้เว็บไซต์และบริการของ TLScontact (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ลูกค้า”, “คุณ”, “ของคุณ”) วัตถุประสงค์ของประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ประกาศความเป็นส่วนตัว”) คือเพื่ออธิบายว่าเราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไรและเพราะเหตุใด เพื่อให้แน่ใจว่าคุณยังคงได้รับแจ้งและควบคุมข้อมูลของคุณ

TLScontact ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามข้อกำหนดทางกฎหมายที่บังคับใช้ และโดย เฉพาะอย่างยิ่งตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (2019) (“PDPA”)

ประกาศความเป็นส่วนตัวนี้นำมาใช้กับบริการ TLScontact ทั้งหมด และโดยการใช้บริการของเรา คุณรับทราบว่าได้รับแจ้งแล้วว่า TLScontact จะรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตาประกาศความเป็นส่วนตัวนี้

หากคุณมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ หรือวิธีที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โปรดส่งคำถามไปที่ เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล ตามที่อยู่อีเมลต่อไปนี้:


เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล TLScontact:

อีเมล:
dp@tlscontact.com

ด้านบน

เกี่ยวกับเรา

TLScontact เป็นบริษัทผู้บุกเบิกที่มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ ธุรกิจหลักของเราคือการดำเนินการศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าในนามของหน่วยงานราชการ (“ลูกค้าของเรา”, “คณะผู้แทนทางการทูต”).

TLScontact เป็นส่วนหนึ่งของ Teleperformance Group ซึ่งเป็นผู้นำระดับโลกด้านการจัดการประสบการณ์ลูกค้าผ่านการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าในหลากหลายช่องทางโดยใช้บริการภายนอก ส่งมอบประสบ การณ์อันยอดเยี่ยมแก่ลูกค้าในทุกโอกาส ให้บริการแก่ภาครัฐและบริษัทต่าง ๆ

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (เช่น ข้อมูลใด ๆ ที่อนุญาตให้ระบุตัวคุณโดยตรงหรือโดยอ้อม) จะถูกรวบรวม ในนามของลูกค้าของเรา (เช่น ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ลูกค้า”) สำหรับการให้บริการวีซ่าและ/หรือ บริการอพยพย้ายถิ่นฐาน และเพื่อดำเนินงานด้านธุรการและงานที่ไม่ใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับบริการดังกล่าว (ดูส่วนที่ 1 ของประกาศความเป็นส่วนตัวนี้) นอกจากนี้ TLScontact อาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในนามของเราเองสำหรับการให้บริการเฉพาะโดยทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับบริการดังกล่าว) สำหรับความจำเป็นทางธุรกิจ และ/หรือ เพื่อความปลอดภัยของสถานที่ พนักงาน และผู้มาเยือน (ดูส่วนที่ 2 ของประกาศความเป็นส่วนตัวนี้)

ลูกค้าของเราเป็นผู้ควบคุมข้อมูลตามความหมายและ TLScontact สามารถทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลหรือผู้ประมวลผลข้อมูล ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะของบริการ/การประมวลผลที่เกี่ยวข้อง หากทำหน้าที่เป็นผู้ประมวลผลข้อมูล TLScontact จะรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะในนามของและอยู่ภายใต้คำแนะนำของลูกค้าของเราเท่านั้น

ด้านบน

1. สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการสมัครขอวีซ่า/การอพยพย้ายถิ่นฐาน และบริการที่เกี่ยวข้อง (TLScontact ทำหน้าที่เป็นผู้ประมวลผลข้อมูล)

1.1. เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไร

เราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณเมื่อคุณใช้บริการของเราเพื่อยื่นขอวีซ่าตัวแทนอาจส่งข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณในนามของคุณ เราจะตรวจสอบและยืนยันบุคคลใด ๆ ที่อ้าง ว่าเป็นตัวแทนของคุณเสมอก่อนที่จะยอมรับข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับคุณ

1.2. เรารวบรวมข้อมูลอะไร

เราจะรวบรวมเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลที่ลูกค้าของเราต้องการเพื่อยื่นคำร้องขอวีซ่าหรือให้บริการที่เกี่ยว ข้องเท่านั้น ประเภทและหมวดหมู่ของข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมนั้นขึ้นอยู่กับวีซ่า/บริการที่คุณต้องการสมัคร

เรารวบรวบข้อมูลโดยเฉพาะตามตัวอย่างหมวดหมู่ข้อมูลส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้:

 • ข้อมูลส่วนบุคคล: ชื่อ สัญชาติ เพศ ข้อมูลเอกสารการเดินทาง (เช่น หนังสือเดินทางหรือบัตรประจำตัว) ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ สถานภาพการสมรส ที่อยู่ทางไปรษณีย์ สถานที่ วันเดือนปีเกิด รูปถ่าย ฯลฯ
 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว: ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเชื้อชาติ ชาติพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ลัทธิ ความเชื่อทางศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความทุพพลภาพ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลทางพันธุกรรม ข้อมูลทางชีวมิติ (ภาพลายนิ้วมือ, ภาพใบหน้าดิจิตอล) หรือข้อมูลใด ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อเจ้าของข้อมูลในลักษณะเดียวกัน
 • ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง: ลูก พ่อแม่ คู่สมรส ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ที่เชิญ เป็นต้น
 • ตำแหน่งงาน การศึกษา: กิจกรรมตามตำแหน่งงาน และ/หรือ การจ้างงาน กิจกรรมนักศึกษา ที่อยู่ของนายจ้าง/นักศึกษา และข้อมูลการติดต่อ
 • ข้อมูลทางการเงิน: ข้อมูลบัตรชำระเงิน ข้อมูลบัญชีธนาคาร ข้อมูลประกันสังคม หลักฐานเงินเดือน ภาษี ฯลฯ
 • ข้อมูลสื่ออิเล็กทรอนิกส์: การบันทึกวิดีโอและเสียง

รายการนี้อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าและบริการที่คุณร้องขอจากเรา

หากคุณต้องการทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้างที่จะต้องเก็บรวบรวมสำหรับบริการวีซ่า/การอพยพย้ายถิ่นฐาน โปรดติดต่อคณะผู้แทนทางการทูตที่เกี่ยวข้องเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

1.3. เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไร

เราจะไม่ขายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรือใช้ในทางใดทางหนึ่งโดยปราศจากการรับรู้โดยตรงของคุณเราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในนามของลูกค้าของเราเท่านั้น และตามคำแนะนำในการประมวลผลบริการเฉพาะที่คุณต้องการเกี่ยวกับการยื่นขอวีซ่า

เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อดำเนินการดังนี้:

 • ตรวจสอบว่าคุณเป็นใคร
 • จองการนัดหมายสำหรับคุณที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า (VAC) แห่งใดแห่งหนึ่งของเรา
 • ช่วยเหลือคุณในการยื่นคำร้องขอวีซ่าหรือการสมัครอื่น ๆ
 • ดำเนินการตามขั้นตอนการตรวจสอบเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับวีซ่าหรือการสมัครอื่น ๆ ของคุณ
 • ให้บริการเพิ่มเติมที่คุณร้องขอเกี่ยวกับการยื่นขอวีซ่า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อประมวลผลบริการเสริมเพิ่มมูลค่า (AVS) ที่คุณร้องขอ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการยื่นขอวีซ่าของคุณ เช่น บริการจัดส่งเอกสารเพื่อจัดส่งเอกสารการสมัครไปยังที่อยู่ที่คุณเลือก
 • ช่วยให้คุณสามารถติดตามความคืบหน้าในการสมัครของคุณได้
 • ปฏิบัติตามภาระผูกพันของเราภายใต้อำนาจหน้าที่ของเราจากลูกค้า
 • ส่งการสื่อสารและการแจ้งเตือนเกี่ยวกับสถานะของบริการที่คุณเลือก

การประมวลผลข้อมูลดังกล่าวขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตามสัญญาระหว่าง TLScontact และลูกค้า และการปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมาย

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูลที่เราดำเนินการในนามของลูกค้า โปรดติดต่อคณะผู้แทนทางการทูตที่เกี่ยวข้อง

1.4. เราจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้นานแค่ไหน

เราเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามภาระผูกพันทางกฎหมาย และตามคำแนะนำของลูกค้า ส่วนใหญ่เราจะไม่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ เมื่อกระบวนการยื่นขอวีซ่าสิ้นสุดลง เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ในระบบของเราตราบเท่าที่จำเป็นสำหรับการให้บริการเท่านั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระยะเวลาที่ลูกค้าเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โปรดติดต่อคณะผู้แทนทางการทูตที่เกี่ยวข้อง

1.5. ใครบ้างที่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของฉัน

กลุ่มบริษัท TLScontact และ Teleperformance

เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบริษัทในเครือของ TLScontact หรือกลุ่ม Teleperformance ในกรณีที่จำเป็นต้องดำเนินการตามคำขอของคุณ และเพื่อให้บริการที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานราชการและคณะผู้แทนทางการทูต

เมื่อยื่นขอวีซ่าหรือบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกส่งไปยังลูกค้าของเรา กล่าวคือ คณะผู้แทนทางการทูตต่างประเทศที่เป็นตัวแทนของประเทศที่คุณสมัคร และทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุม ข้อมูล คณะผู้แทนทางการทูตนี้อาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับหน่วยงานของรัฐ หน่วยงาน กำกับดูแล หรือการบังคับใช้ที่เกี่ยวข้องในการป้องกันอาชญากรรมหรือการก่อการร้าย เราไม่สามารถควบคุมหรือกำหนดวิธีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หลังจากการโอนข้อมูลไปยังคณะผู้แทนทางการทูตที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากพวกเขาจะทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมข้อมูล เราขอแนะนำให้คุณอ่านประกาศความเป็นส่วนตัวของพวกเขาด้วย (รวมถึงข้อมูลที่ให้ไว้ในแบบฟอร์มการสมัครวีซ่า)

บุคคลที่สามด้วยเหตุผลทางกฎหมาย

เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลที่สามเพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมาย และตอบสนองต่อคำขอจากหน่วยงานของรัฐ รวมถึงการบังคับใช้กฎหมายและหน่วยงานสาธารณะอื่น ๆ ซึ่งอาจรวมถึง หน่วยงานที่อยู่นอกประเทศที่คุณอาศัยอยู่

ผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่ทำงานในนามของเรา

เราอาจส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังผู้ให้บริการบุคคลที่สาม ผู้รับเหมาช่วง และองค์กรที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในการทำงานและให้บริการแก่คุณในนามของเรา เราจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นต่อการให้บริการที่เกี่ยวข้องเท่านั้น

บุคคลที่สามที่ให้การสนับสนุนเราในบริการที่เราเสนอให้คุณมีดังต่อไปนี้:

 • ผู้ให้บริการเทคโนโลยีเพื่อให้สามารถประมวลผลการสมัครของคุณ
 • ผู้ให้บริการและหุ้นส่วนของบริการที่เกี่ยวข้องกับลอจิสติก การขนส่งและการส่งมอบ และ/หรือ สถานประกอบการที่เป็นหุ้นส่วนของพวกเขา

ก่อนที่จะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ เราจะตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ให้บริการทั้งหมดมีหน้าที่ตามสัญญา และสามารถพิสูจน์ได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ:

 • จะจัดเก็บไว้อย่างปลอดภัยและเป็นความลับ
 • จะจัดเก็บไว้นานเท่าที่จำเป็นในการประมวลผลบริการ
 • จะไม่ถูกนำมาใช้เพื่อสิ่งอื่นใดนอกเหนือจากเพื่อดำเนินการบริการที่ร้องขอ
 • บุคคลที่สามจะไม่ใช้ข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดใด ๆ ทั้งสิ้น ยกเว้นในขอบเขตที่คุณให้ความยินยอม

บุคคลที่สามอื่น ๆ

เราทำงานร่วมกับผู้ให้บริการผลิตภัณฑ์บุคคลที่สามเพื่อมอบประสบการณ์ลูกค้าที่ดีที่สุดแก่คุณ ตัวอย่างเช่น ผู้ให้บริการบุคคลที่สามจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อให้สามารถชำระค่าบริการที่คุณร้องขอ และเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมายที่บังคับใช้

เพื่อตรวจสอบการให้บริการของเรา เพื่อป้องกันการค้ามนุษย์และปกป้องบุคคลที่เปราะบาง ลูกค้าภาครัฐของเราอาจขอเข้าถึงฟุตเทจแบบเรียลไทม์ของกิจกรรมในศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าของเรา

1.6. การโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปต่างประเทศ

เนื่องจากลักษณะทางธุรกิจของเรา เราอาจโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปนอกอาณาเขตประเทศของคุณ โดยการสมัครวีซ่าหรือบริการที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกโอนไปยังประเทศหรือหน่วยงานของรัฐที่คุณสมัคร เราจะไม่โอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในทางที่ไม่ปลอดภัยหรือไม่มั่นคง

หากเราโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังประเทศอื่น ๆ ที่กฎหมายที่บังคับใช้ไม่ได้ให้ความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองข้อมูลในระดับเดียวกัน เราจะใช้มาตรการเพื่อให้มีระดับความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองข้อมูลที่เหมาะสม โดยใช้กฎเกณฑ์การให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภายในองค์กรของเรา หรือโดยการเข้าสู่ ข้อสัญญามาตรฐานที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมาธิการยุโรปกับผู้นำเข้าข้อมูลด้วยการดำเนินการ กฎเกณฑ์การให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภายในองค์กร ของเรา คุณจึงไว้วางใจได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะได้รับการคุ้มครองเมื่อมีการโอนไปยังต่างประเทศภายในกลุ่มTeleperformance

ด้านบน

2. สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริการ/การประมวลผลเฉพาะของ TLScontact (TLScontact ทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมข้อมูล)

2.1. เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไร

เราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณเมื่อคุณใช้บริการของเราที่เกี่ยวข้องกับการยื่นขอวีซ่า เมื่อคุณมาที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า (VAC) ของเราในฐานะผู้มาเยือน และ/หรือ เมื่อคุณใช้บริการเพิ่มเติมบางอย่าง

2.2. เรารวบรวมข้อมูลอะไร

เราจะใช้ จัดเก็บ หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ของคุณตามข้อกำหนดของประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง:

 • ข้อมูลส่วนบุคคล: ชื่อ ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ทางไปรษณีย์ ฯลฯ
 • ข้อมูลทางการเงิน: ข้อมูลการชำระเงิน
 • ภาพจากกล้องวงจรปิด สำหรับการตรวจตราทั่วไป

เมื่อเรารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลผ่านแบบฟอร์ม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ เราจะระบุช่องที่จำเป็นต้องกรอกข้อมูลด้วยเครื่องหมายดอกจัน หากคุณไม่กรอกข้อมูลในช่องที่มีเครื่อง หมายดอกจัน คุณจะไม่สามารถเข้าถึงบริการของเราได้

2.3. เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไร

เราจะไม่ขายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรือใช้ในทางใดทางหนึ่งโดยปราศจากการรับรู้โดยตรงของคุณเราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อดำเนินการดังนี้:

 • ให้บริการเพิ่มเติมตามที่คุณร้องขอ ซึ่ง TLScontact จัดหาให้สำหรับบัญชีของตนเอง หรือสำหรับบัญชีของพันธมิตรที่เชื่อถือได้ของ TLScontact บางราย (เช่น บริการที่เชื่อมโยงโดยตรงหรือไม่เชื่อมโยงกับการยื่นขอวีซ่า) และดำเนินการชำระเงินของคุณ
 • รับรองความปลอดภัยของพนักงาน ผู้มาเยือน ลูกค้า และสถานที่ของ TLScontact
 • ตอบคำถามของคุณ และ/หรือ แก้ไขข้อพิพาทใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการ TLScontact
 • ขอคำติชมของคุณเกี่ยวกับบริการของเรา เพื่อให้เราสามารถปรับปรุงคุณภาพการบริการของเราได้ คุณสามารถเพิกถอนความยินยอมที่จะรับคำถามใด ๆ เกี่ยวกับคุณภาพการบริการของเราได้ตลอดเวลา โดยติดต่อเราทางออนไลน์ผ่านหน้าคำติชมและข้อร้องเรียน ดังที่อธิบายเพิ่มเติมในข้อที่ 3 ด้านล่างนี้ หรือโดยการติดต่อเจ้าหน้าที่รักษาความเป็นส่วนตัวข้อมูลของเราตามที่อยู่อีเมลที่ระบุไว้ด้านบนนี้
 • ส่งข้อมูลข่าวสารทางการตลาดให้กับคุณ (ด้วยความยินยอมของคุณ) – เราจะไม่แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด เว้นแต่คุณจะให้ความยินยอมอย่างชัดแจ้ง คุณสามารถเพิกถอนความยินยอมนี้ได้ทุกเมื่อโดยติดต่อเราทางออนไลน์ หากมี

ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เราจำเป็นต้องอาศัยเหตุผลโดยชอบด้วยกฎหมายอย่างน้อยหนึ่งข้อ เหตุผลที่เราสามารถใช้ได้ เช่น:

 • ในกรณีที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อให้บริการที่ร้องขอแก่คุณ เพื่อจัดการกับคำถามและการเรียกร้องของคุณที่เกี่ยวข้องกับบริการดังกล่าว เพื่อจัดการการชำระเงินของคุณ ฯลฯ พื้นฐานทางกฎหมายของการประมวลผลคือการปฏิบัติตามข้อตกลงระหว่างเรากับคุณ
 • ในกรณีที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อจัดการกับคำถามของคุณที่ไม่เกี่ยวข้องกับบริการเฉพาะ เพื่อส่งข่าวสารการตลาดให้คุณ เพื่อขอคำติชมเกี่ยวกับบริการของเรา หรือเพื่อคุ้มครองพนักงาน ผู้มาเยือน และสถานที่ของเรา พื้นฐานทางกฎหมายของการประมวลผลคือ ผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายที่ TLScontact ดำเนินการ (ยกเว้นในกรณีที่ผลประโยชน์หรือสิทธิ์ขั้นพื้นฐานของคุณจะลบล้างสิ่งเหล่านี้) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ/ธุรกิจของ TLScontact ในการมอบเสนอข้อเสนอส่วนบุคคลให้กับคุณ เพื่อตอบสนองความต้องการของคุณ และนำเสนอบริการที่ปรับเปลี่ยนได้ และเพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัย
 • ในกรณีที่การประมวลผลมีความจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมายที่เราอยู่ภาย

2.4. เราจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้นานแค่ไหน

เราตรวจสอบระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลอยู่เป็นประจำ โดยทั่วไป เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ตราบเท่าที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (เช่น ในช่วงระยะเวลาของการให้บริการ ระหว่างที่คุณอยู่ในสถานที่ของเรา นานสูงสุด 1 เดือนสำหรับภาพ จากกล้องวงจรปิด และนาน 1 ปีนับจากการติดต่อส่งข่าวสารการตลาดให้คุณครั้งสุดท้าย หากมีและได้รับอนุญาตตามกฎหมายท้องถิ่น) อย่างไรก็ตาม เราอาจจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลบางประเภทไว้นานขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามภาระหน้าที่ตามกฎหมายของเรา หรือตามข้อกำหนดของข้อจำกัดที่บังคับใช้

2.5. ใครบ้างที่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของฉัน

กลุ่ม TLScontact หรือ กลุ่มบริษัท Teleperformance

เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบริษัทที่อยู่ในกลุ่ม TLScontact หรือกลุ่ม Teleperformance ซึ่งจำเป็นต้องดำเนินการตามคำขอของคุณ เพื่อให้บริการที่เกี่ยวข้องแก่คุณ หรือเพื่อขอคำติชมเกี่ยวกับบริการของเรา

บุคคลที่สามด้วยเหตุผลทางกฎหมาย

เราจะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลที่สาม:

 • เพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมายและตอบสนองต่อคำขอจากหน่วยงานของรัฐ รวมถึงการบังคับใช้กฎหมายและหน่วยงานสาธารณะอื่น ๆ ซึ่งอาจรวมถึงหน่วยงานดังกล่าวนอกประเทศที่คุณอาศัยอยู่
 • ในกรณีของการควบรวมกิจการ การขาย การปรับโครงสร้าง การได้มา การร่วมทุน การมอบหมาย การโอน หรือการจำหน่ายอื่น ๆ ของธุรกิจ ทรัพย์สิน หรือหุ้นทั้งหมดหรือบางส่วนของเรา (รวมถึงที่เกี่ยวข้องกับการล้มละลายหรือการดำเนินการที่คล้ายคลึงกัน)
 • เพื่อปกป้องสิทธิ์ ผู้ใช้ ระบบ และบริการของเรา

ผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่ทำงานในนามของเรา

เราอาจส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังผู้ให้บริการบุคคลที่สาม ผู้รับเหมาช่วง และองค์กรที่เกี่ยว ข้องอื่น ๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในการทำงานและให้บริการแก่คุณในนามของเรา เราจะเปิดเผยข้อมูลส่วน บุคคลที่จำเป็นต่อการให้บริการเท่านั้น

บุคคลที่สามที่ให้การสนับสนุนเราในบริการที่เราเสนอให้คุณมีดังต่อไปนี้:

 • ผู้ให้บริการเทคโนโลยีเพื่อให้สามารถประมวลผลการสมัครของคุณ
 • ผู้ให้บริการและหุ้นส่วนของบริการที่เกี่ยวข้องกับลอจิสติก การขนส่งและการส่งมอบ และ/หรือ สถานประกอบการที่เป็นหุ้นส่วนของพวกเขา

ก่อนที่จะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ เราจะตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ให้บริการทั้งหมดมีหน้าที่ตามสัญญา และสามารถพิสูจน์ได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ:

 • จะจัดเก็บไว้อย่างปลอดภัยและเป็นความลับ
 • จะจัดเก็บไว้นานเท่าที่จำเป็นในการประมวลผลบริการ
 • จะไม่ถูกนำมาใช้เพื่อสิ่งอื่นใดนอกเหนือจากเพื่อดำเนินการบริการที่ร้องขอ
 • บุคคลที่สามจะไม่ใช้ข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดใด ๆ ทั้งสิ้น ยกเว้นในขอบเขตที่คุณให้ความยินยอม

2.6. การโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปต่างประเทศ

เนื่องจากลักษณะทางธุรกิจของเรา เราอาจโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปนอกอาณาเขตประเทศ ของคุณ โดยการสมัครวีซ่าหรือบริการที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกโอนไปยังประเทศหรือหน่วยงานของรัฐที่คุณสมัคร เราจะไม่โอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในทางที่ไม่ปลอดภัยหรือไม่มั่นคง

หากเราโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังประเทศอื่น ๆ ที่กฎหมายที่บังคับใช้ไม่ได้ให้ความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองข้อมูลในระดับเดียวกัน เราจะใช้มาตรการเพื่อให้มีระดับความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองข้อมูลที่เหมาะสมด้วยการดำเนินการ กฎเกณฑ์การให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภายในองค์กร ของเรา คุณจึงไว้วางใจได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะได้รับการคุ้มครองเมื่อมีการโอนไปยังต่างประเทศภายในกลุ่มTeleperformance

ด้านบน

3. ให้คุณควบคุมข้อมูลได้เสมอ

เราต้องการให้แน่ใจว่าคุณยังคงควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ ส่วนหนึ่งคือการทำให้แน่ใจว่าคุณ เข้าใจสิทธิ์ของคุณ ซึ่งมีดังนี้:

 • ข้อมูล – สิทธิ์ในการได้รับข้อมูลที่ชัดเจนและรัดกุมในสิ่งที่เราดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ดังเช่น ในประกาศความเป็นส่วนตัวนี้
 • การเข้าถึง – สิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ รับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เรามีอยู่ในปัจจุบัน
 • ปรับปรุงแก้ไข – สิทธิ์ในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
 • การลบออก – สิทธิ์ในการลบข้อมูลของคุณ (อย่างไรก็ตาม นี่ไม่ใช่สิทธิ์เด็ดขาดและ TLScontact อาจมีเหตุทางกฎหมายหรือถูกต้องตามกฎหมายในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว)
 • การจำกัด – ในบางกรณี มีสิทธิ์ในการจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
 • การคัดค้าน – สิทธิ์ในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อการตลาดทางตรงหรือในสถานการณ์อื่นใดตามกฎหมายท้องถิ่น
 • การรับและโอนข้อมูล – สิทธิ์ในการรับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในรูปแบบที่มีโครงสร้าง ใช้กันทั่วไป และสามารถอ่านได้ด้วยเครื่อง และสิทธิ์ในการส่งข้อมูลเหล่านั้นไปยังผู้ควบคุมรายอื่น สิทธิ์นี้จะใช้เฉพาะเมื่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลขึ้นอยู่กับความยินยอมของคุณ หรือตามสัญญา และการประมวลผลดังกล่าวดำเนินการโดยวิธีอัตโนมัติ
 • การเพิกถอน – คุณสามารถเพิกถอนความยินยอมได้ทุกเมื่อสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณได้ให้ความยินยอมไว้ โดยปฏิบัติตามคำขอเข้าถึงการคัดค้านที่อธิบายไว้ในประกาศนี้ โปรดทราบว่าการเพิกถอนความยินยอมของคุณ หรือการไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลตามที่อธิบาย ไว้ในประกาศความเป็นส่วนตัวนี้จะกระทบและอาจหยุดการประมวลผลบริการใด ๆ ที่คุณร้องขอหรือกำลังลงทะเบียนอยู่ในปัจจุบัน

หากต้องการใช้สิทธิ์ในข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ สิ่งที่คุณควรดำเนินการทั้งหมดคือการติดต่อเราโดยตรง หรือผ่านทางหน้าคำติชมและข้อร้องเรียน กรอกแบบฟอร์มคำขอสั้น ๆ แล้วเลือกหมวด "คำขอข้อมูลส่วนบุคคล" ในช่อง "เหตุผลในการติดต่อ" นอกจากนี้ คุณสามารถใช้สิทธิ์เหล่านี้ได้โดยการติดต่อคณะผู้ แทนทางการทูต หากสิทธิ์ดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการขอวีซ่า/การอพยพย้ายถิ่นฐาน คำขอทั้งหมดไม่เสียค่าใช้จ่ายเมื่อคำขอได้ส่งไปถึง TLScontact เราจะส่งคำยืนยันการยอมรับคำขอของคุณ และจะดำเนินการหรือส่งมอบคำขอให้กับลูกค้าของเราโดยไม่รีรอ

เราหรือลูกค้าของเราอาจติดต่อคุณเพื่อชี้แจงคำขอของคุณ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือเพื่อยืนยันตัวตนของคุณก่อนที่จะดำเนินการหากคุณรู้สึกว่าสิทธิ์ของคุณได้รับผลกระทบ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของเรา

คุณมีสิทธิ์ร้องเรียนไปยัง หน่วยงานกำกับดูแล ในประเทศของคุณได้เช่นกัน

ด้านบน

4. การจัดทำโปรไฟล์

“การจัดทำโปรไฟล์” หมายถึง รูปแบบใด ๆ ของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลแบบอัตโนมัติ ซึ่งประ กอบด้วยการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อประเมินลักษณะส่วนบุคคลบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับบุคคลธรรมดา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อวิเคราะห์หรือคาดการณ์ลักษณะที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของบุคคลธรรมดา

สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สุขภาพ ความชอบส่วนบุคคล ความสนใจ ความน่าเชื่อถือ พฤติกรรม ตำแหน่งที่ตั้งหรือความเคลื่อนไห

เราใช้การจัดทำโปรไฟล์ด้วยข้อมูลที่คุณให้ไว้กับเรา เช่น อายุหรือตำแหน่งที่ตั้ง เพื่อให้บริการส่วน บุคคลแก่คุณ เราพิจารณาว่าเรามีผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายในการดำเนินการจัดทำโปรไฟล์นี้ เนื่องจากการประมวลผลข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์สำหรับคุณ เนื่องจากช่วยให้คุณสามารถปรับปรุง ประสบการณ์ผู้ใช้ของคุณ และเข้าถึงบริการเพิ่มเติมของเราตามลักษณะของคุณผู้ควบคุมข้อมูลดังกล่าว (ลูกค้าของเรา เช่น คณะผู้แทนทางการทูต) อาจใช้การจัดทำโปรไฟล์เช่นกัน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้โปรไฟล์ที่อาจเกิดขึ้นโดยลูกค้าโปรดติดต่อคณะผู้แทนทางการทูตที่เกี่ยวข้อง

ด้านบน

5. ลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ

เว็บไซต์ของเราอาจมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ เราจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาหรือการทำงานของเว็บไซต์ภายนอกเหล่านั้นหากเว็บไซต์ภายนอกร้องขอข้อมูลส่วนบุคคลจากคุณ (เช่น ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคำสั่งซื้อสินค้าหรือบริการ) ข้อมูลที่คุณให้จะไม่ครอบคลุมอยู่ในประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ เราขอแนะนำให้คุณอ่านประกาศความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ใด ๆ ก่อนที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อคุณสั่งซื้อสินค้าหรือบริการจากธุรกิจใด ๆ ที่เว็บไซต์ของเราเชื่อมโยงไปถึง นั่นคือคุณจะทำสัญญา กับพวกเขา (โดยยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข) ไม่ใช่กับ TLScontact

ด้านบน

6. การเปลี่ยนแปลงประกาศความเป็นส่วนตัวนี้

เราจะแก้ไขประกาศความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราวเพื่อให้แน่ใจว่ายังคงเป็นปัจจุบัน และสะท้อนถึง วิธีการและเหตุผลที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างถูกต้อง เราจะโพสต์ประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับปัจจุบันบนเว็บไซต์ของเราอยู่เสมอในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหา เราจะแจ้งให้คุณทราบด้วยวิธีการที่เหมาะสม


ประกาศความเป็นส่วนตัว อัปเดตล่าสุดเมื่อ 15 กันยายน 2022

ด้านบน