TLScontact designed a variety of services to enhance your visa application experience.
Click here to learn more about ALL OF OUR SERVICES.

ข้อมูลทั่วไป

Security Notice

เราขอขอบคุณสำหรับความร่วมมือในการรักษาความปลอดภัยของศูนย์นี้.

ข้อกำหนดด้านการรักษาความ

เพื่อการรักษาความปลอดภัย ผู้สมัครยื่นขอวีซ่าจะไม่ได้รับอนุญาตให้นำวัตถุใดๆ ที่มีความเสี่ยงต่อความปลอดภัยเข้ามาภายในศูนย์ยื่นวีซ่า เช่น

  • วัตถุปลายแหลม หรือวัตถุมีคมที่อาจทำให้ได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรง
  • อาวุธ หรือวัตถุคล้ายอาวุธ

พื้นที่นี้ไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้โทรศัพท์มือถือ

ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือ กล้อง และอุปกรณ์บันทึกวิดีโอต่างๆ โดยเด็ดขาด ผู้สมัครขอวีซ่าจะต้องปิดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ทางเข้าศูนย์ยื่นวีซ่า เป็นดุลยพินิจของทางทีแอลเอสคอนแทค ที่ให้ฝากอุปกรณ์เหล่านี้ในตู้เก็บอุปกรณ์ที่ทางเราจัดเตรียมไว้ให้

พื้นที่นี้ลูกค้าได้รับการยกเว้นการห้ามใช้โทรศัพท์มือถือ

ห้ามใช้ กล้อง และอุปกรณ์บันทึกวิดีโอต่างๆโดยเด็ดขาด ห้ามพกพาโทรศัพท์มือถือ และ/หรือ ถ่ายภาพ ถ่ายวิดีโอ และ/หรือ ทำการบันทึกเสียงภายในศูนย์ยื่นวีซ่าทีแอลเอสคอนแทค เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นกรณีพิเศษสำหรับเชิงธุรกิจ

ไม่อนุญาตให้นำกระเป๋าเดินทางเข้ามาภายในศูนย์ยื่นวีซ่า

กระเป๋าเป้ และกระเป๋าถือจะถูกตรวจค้นที่ทางเข้าศูนย์ยื่นวีซ่า ผู้ใดก็ตามที่ถูกพบว่ามีวัตถุอันตรายจะถูกปฏิเสธการเข้ามาภายในศูนย์ยื่นวีซ่า

เฉพาะผู้สมัครยื่นขอวีซ่า ตัวแทนที่ได้รับอนุญาต และบุคคลที่ได้รับอนุญาต (เช่น ผู้ช่วยเหลือผู้ที่มีความบกพร่องในการเคลื่อนไหว หรือผู้ที่จำเป็นต้องมีล่ามแปล) เท่านั้นที่จะได้รับอนุญาตให้เข้ามาภายในศูนย์ยื่นวีซ่า

เราขอขอบคุณสำหรับความร่วมมือในการรักษาความปลอดภัยภายในศูนย์ยื่นวีซ่า