ทีแอลเอสคอนแทคมีบริการต่างๆมากมายสำหรับแต่ละบุคคล เพื่อให้ท่านได้รับความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นในการยื่นขอวีซ่า.
คลิ๊กที่นี่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การบริการทั้งหมดของเรา.

คำถามที่พบบ่อย

โปรดอ่านข้อมูลด้านล่างอย่างละเอียดเพื่อตอบคำถาม.

ยกระดับ
ประสบการณ์ การยื่นขอวีซ่า

บริการเสริมทั้งหมด

คำถามทั่วไป

กรอกแบบฟอร์มFrance-visasให้สมบูรณ์

สร้างบัญชีบนเว็บไซต์ France-Visas โดยกรอกอีเมลล์ส่วนบุคคล และรหัสผ่าน. โปรดทราบว่าแบบฟอร์มFrance-visasจะต้องกรอกให้ครบถ้วนสมบูรณ์และพิมพ์ออกมาก่อนการนัดหมาย หลังจากยืนยันการกรอกข้อมูล ใบสมัครจะถูกส่งไปยังอีเมลล์ของท่าน และแบบฟอร์มจะต้องลงลายเซนต์โดยผู้สมัคร.

 • โปรดทราบ : หากท่านแก้ไขแบบฟอร์มการยื่นคำร้องขอวีซ่า (France-visas) ภายหลังจากที่ลงทะเบียนกับทีแอลเอสคอนแทคแล้ว บัญชีและนัดหมายของท่านจะยังสามารถใช้งานได้อยู่
 • หากท่านต้องการแก้ไขเลขอ้างอิงในแบบฟอร์มการยื่นคำร้องขอวีซ่า (FV reference) ในบัญชีทีแอลเอสคอนแทคของท่าน กรุณาแจ้งกับเจ้าหน้าที่ในวันที่มีนัดหมาย

ผู้ยื่นมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปยังประเทศฝรั่งเศสเพื่อการศึกษา

ผู้สมัครวีซ่าประเภทนักเรียนทุกคนที่มีความประสงค์ที่จะศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยที่มีระยะเวลานานกว่า 3 เดือน ต้องลงทะเบียนและสร้างไฟล์บนแพลตฟอร์ม Études en France ก่อนสมัครขอวีซ่าทุกครั้ง

สำหรับการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี โท เอก การวิจัย หลักสูตรอบรมCertificate/Diploma นักศึกษาแลกเปลี่ยน นักเรียนภาษา นักศึกษาในโครงการปริญญาร่วม(Dual Degree) หรือหลักสูตรnon-degree อื่นๆ.

Campus France: https://www.campusfrance.org/fr/candidature-procedure-etudes-en-france

อายุการใช้งานของหนังสือเดินทาง

กรุณาตรวจสอบหนังสือเดินทางของท่านว่ามีความสมบูรณ์หรือไม่ ก่อนดำเนินการยื่นขอวีซ่า:

 • หากคุณต้องการยื่นคำร้องขอวีซ่ารับบุตรบุญธรรม คุณจะต้องยื่นคำร้องกับทางสถานทูตหรือกงสุลประจำประเทศไทยโดยตรง.
 • ตรวจสอบวันหมดอายุของหนังสือเดินทาง: สำหรับวีซ่าพำนักระยะสั้น (ไม่เกิน 90 วัน) วันหมดอายุของหนังสือเดินทางต้องไม่น้อยกว่า 3 เดือน นับจากวันที่ท่านวางแผนเดินทางออกจาก เขตประเทศเชงเก้น.
 • ตรวจสอบหนังสือเดินทางของท่านว่ามีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้าหรือไม่ เพื่อใช้สำหรับประทับตราวีซ่า.
 • ตรวจสอบหนังสือเดินทางของท่านว่าไม่ได้ถูกดัดแปลงใดๆ: ตรวจสอบว่าแผ่นฟิล์มใส (ฟิล์มโปรงใสที่ปิดทับรูปถ่าย) ไม่ได้มีการแก้ไข หากมีการแก้ไขในส่วนนี้ควรสอบถามเจ้าหน้าที่ที่ออกหนังสือเดินทางให้ตรวจสอบ อีกครั้ง; ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผิวและแผ่นกระดาษของหนังสือเดินทางไม่หลุดลอก (ในกรณีนี้ จะถือว่าหนังสือเดินทางของท่านไม่สมบูรณ์); ตรวจสอบรอยแก้ไข รอยขีดข่วน หรือร่องรอยการดัดแปลงต่างๆ.
 • หากหนังสือเดินทางของท่านมีการออกให้มามากกว่า 10 ปี และแม้ว่าหนังสือเดินทางยังมีอายุการใช้งาน ท่านควรดำเนินการทำหนังสือเดินทางฉบับใหม่ที่สำนักงานหนังสือเดินทาง สถานทูต หรือสถานกงสุลของประเทศต้นทาง ก่อนที่ท่านจะทำการยื่นขอวีซ่า.
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหนังสือเดินทางได้รับการลงนามโดยผู้ถือก่อนยื่นขอวีซ่า.
 • กรณีสมาชิกในครอบครัวของพลเมืองประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป หมายถึง กรณีที่พลเมืองประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปจะเดินทางไปหรือพำนักอยู่ในประเทศสมาชิกประเทศอื่นที่ไม่ใช่ประเทศที่ตนเองมีสัญชาติ สมาชิกในครอบครัวของพลเมืองประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปที่ต้องการติดต่อแผนกวีซ่า สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยตรง จะต้องทำการนัดหมายกับคอลเซนเตอร์ของศูนย์ TLScontact.

ด้านบน

ยื่นคำขอวีซ่าที่ไหน

การดำเนินการร้องขอวีซ่าของประเทศฝรั่งเศส ดำเนินการโดย TLScontact ยกเว้นวีซ่าบางประเภทที่ยังคงต้องร้องขอโดยตรงกับ สถานทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย. 

 • ท่านจำเป็นต้องยื่นคำร้องขอวีซ่ากับสถานกงสุลฝรั่งเศส (หรือสถานทูต) หรือกับตัวแทนที่ได้รับการรับรอง (แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ) ในประเทศที่ท่านอาศัยอยู่ตามกฎหมาย.
 • ถ้าท่านต้องการเดินทาง เพียงหนึ่งประเทศในเขตประเทศเชงเก้น, คุณควรยื่นคำร้องที่สถานทูตหรือ สถานกงสุล ของประเทศนั้นๆ ที่ท่านจะเดินทางไป.
 • ถ้าคุณต้องการเดินทาง หลายประเทศในเขตประเทศเชงเก้น, คุณควรยื่นขอคำร้องที่สถานทูตหรือ สถานกงสุลของประเทศที่คุณจะพำนักอยู่นานที่สุด.
 • ถ้าคุณต้องการเดินทาง หลายประเทศในเขตประเทศเชงเก้น แต่ยังไม่ทราบจุดหมายปลายทาง (ระยะเวลาที่พำนักในเขตประเทศเชงเก้นต่างเท่ากันทุกประเทศ) คุณควรยื่นขอคำร้องที่สถานทูตหรือ สถานกงสุลในประเทศที่คุณที่คุณพำนักเป็นประเทศแรก.
ด้านบน

ยื่นขอวีซ่าเมื่อไหร่

Yท่านสามารถทำการยื่นสมัครขอวีซ่าภายใน 180 วัน ก่อนวันที่ท่านต้องการเดินทาง ทางเราขอแนะนำว่า ท่านควรจะทำการยื่นนัดหมายสมัครขอวีซ่าล่วงหน้าอย่างน้อย 20 วันทำการ ก่อนวันที่ท่านต้องการจะเดินทาง เพราะระยะเวลาพิจารณาประมาณ 15 วันทำการ.

หนังสือดินทางของท่านจะต้องมีอายุอย่างน้อย 180 วัน นับจากวันที่เดินทางออกจากประเทศเขตเชงเก้น หากท่านสมัครขอวีซ่าระยะสั้น และหนังสือเดินทางต้องมีอายุอย่างน้อย 15 เดือน นับจากวันที่เดินทางเข้าเขตเชงเก้นกรณีสมัครขอวีซ่าระยะยาว

ด้านบน

ยื่นขอวีซ่าอย่างไร

หากต้องการสมัครขอวีซ่า สามารถตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน้า ขั้นตอนการสมัคร page.

ท่านสามารถติดต่อสถานทูตได้โดยตรงโดยผ่าน อีเมล์ address.

TOP

บุคคลอื่นสามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าแทนได้หรือไม่

ผู้สมัครต้องเดินทางมาที่ศูนย์ TLScontact ด้วยตนเอง เว้นเสียแต่ท่านได้รับการยกเว้นการบันทึกข้อมูลทางชีวภาพ.

กรณียกเว้น มีดังต่อไปนี้::

 • เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ไม่ต้องเก็บลายนิ้วมือ;
 • บุคคลที่เคยได้รับการลงตราวีซ่า Schengen ภายในรอบ 59 เดือน พร้อมระบุ VIS ในวีซ่า.

หมายเหตุ: หากวีซ่าเชงเก้นครั้งล่าสุดที่ท่านได้รับ ระบุ “VIS 0” ผู้สมัครจำเป็นต้องทำการบันทึกข้อมูลทางชีวภาพใหม่อีกครั้ง เนื่องจาก “VIS 0” มีความหมายว่า ข้อมูลตัวเลขและรูปถ่ายเท่านั้นที่ได้รับการบันทึก ยกเว้นลายนิ้วมือ.

การแสดงตัวบุคคลสำหรับการยื่นคำร้องขอ วีซ่าระยะยาว ทุกประเภทเป็นสิ่งจำเป็น ถึงว่า แม้ท่านเคยได้รับการลงตราวีซ่า Schengen ภายในรอบ 59 เดือน พร้อมระบุ VIS ในวีซ่าแล้วก็ตาม.

ด้านบน

ฉันต้องเก็บข้อมูลทางชีวภาพที่ศูนย์ยื่นขอวีซ่าหรือไม่

โดยทั่วไปแล้ว ทุกคนจำเป็นต้องเก็บบันทึกข้อมูลทางชีวภาพ (ลายนิ้วมือ 10 นิ้วและถ่ายถาพ) ยกเว้นแค่กรณีดังต่อไปนี้:

 • เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี.
 • บุคคลที่กายภาพผิดปกติไม่สามารถเก็บข้อมูลทางชีวภาพได้ (มือ,นิ้ว,แขนพิการ) อย่างไรก็ตามกรณีที่สามารถเก็บข้อมูลทางชีวภาพได้อย่างน้อย 1 นิ้ว ผู้สมัครต้องมาบันทึกข้อมูลทางชีวภาพ ในกรณีที่ไม่สามารถเก็บบันทึกข้อมูลทางชีวภาพได้ชั่วคราว (นิ้วมือเป็นแผลปิดพลาสเตอร์ ฯลฯ) ผู้สมัครยังคงต้องมาแสดงตัวและบันทึกข้อมูลลายนิ้วมือที่เหลือ แม้จะเป็นกรณีที่เก็บข้อมูลทางชีวภาพได้เพียงบางส่วน ผู้สมัครก็ยังคงต้องมาแสดงตัวเพื่อเก็บข้อมูลลายนิ้วมืออีกใหม่ครั้งในการยื่นขอวีซ่าครั้งต่อไป.
 • ผู้สมัครเคยได้รับการลงตราวีซ่า Schengen ภายในรอบ 59 เดือน.

ผู้สมัครจำเป็นต้องแนบสำเนาสติกเกอร์วีซ่ามาเป็นหลักฐาน อย่างไรก็ตาม สถานกงศุลยังมีสิทธิ์เรียกผู้สมัครมาเก็บลายนิ้วมือได้ใหม่อีกครั้ง.

หากท่านต้องการทราบเรื่องระบบข้อมูลวีซ่า (VIS) เพิ่มเติม โปรดเข้าไปตาม ลิงค์.

ด้านบน

สามารถทำการนัดหมายผ่านเว็บไซต์TLScontactได้อย่างไร

ท่านสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนัดหมายผ่านเว็บไซต์TLScontactได้ ที่นี่.

ด้านบน

ท่านจะรับแบบฟอร์มใบสมัครขอวีซ่าได้ที่ไหน

แบบฟอร์มใบสมัครขอวีซ่ามีอยู่ในเว็บไซต์ของ France-Visas.

ด้านบน

สถานทูตสามารถเรียกขอเอกสารเพิ่มเติม หรือข้อมูลเพิ่มเติมได้หรือไม่?

สถานทูตอาจจะเรียกขอเอกสาร หรือข้อมูลเพิ่มเติมจากท่านได้ตามสถานการณ์ ถึงแม้ว่าท่านจะส่งเอกสารการสมัครให้ทางศูนย์ยื่นวีซ่า ทีแอลเอสคอนแทคแล้วก็ตาม โปรดทราบว่าเอกสารเพิ่มเติมใด ๆ ก็ตามที่ไม่ได้อยู่ในรายการเอกสารที่จำเป็นในการสมัครขอวีซ่าประเภทนั้น จำเป็นต้องแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาฝรั่งเศสที่ได้รับการรับรองการแปล หากเอกสารต้นฉบับเป็นภาษาอื่น ๆ.

ด้านบน

รูปถ่ายวีซ่าสำหรับการยื่นขอวีซ่ามีเงื่อนไขอะไรบ้าง

รูปถ่ายวีซ่า 2 รูป ที่ใช้ในการยื่นขอวีซ่ามีรายละเอียดดังนี้:

 • รูปถ่ายสีโดยมีพื้นหลังสีขาว;
 • ขนาด 3.5 ซม. x 4.5 ซม;
 • ถ่ายจากด้านหน้าโดยไม่สวมใส่สิ่งต่างๆบนใบหน้าหรือศีรษะ;
 • ภาพถ่ายปัจจุบัน (ไม่เกิน 6 เดือน).

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ ลิงค์นี้

ด้านบน

วิธีขอเอกสารราชการที่ระบุสถานภาพปัจจุบัน

บุคคลสัญชาติฝรั่งเศสสามารถยื่นคำร้องออนไลน์เพื่อขอรับสำเนาเอกสารราชการที่ระบุสถานภาพ.

เอกสารราชการที่ระบุสถานภาพ:

 • สูติบัตร
 • ทะเบียนสมรส

ท่านสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ของสถานทูตฝรั่งเศสเพื่อดูขั้นตอนการยื่นคำร้องขอรับสำเนาเอกสารราชการที่ระบุสถานภาพออนไลน์

*ทะเบียนสมรสที่อายุเอกสารน้อยกว่า 6 เดือนถือว่าเป็นเอกสารฉบับปัจจุบัน

Haut

ข้อกำหนดที่จำเป็นในประกันภัยการเดินทางมีอะไรบ้าง

ตามกฏระเบียบของสหภาพยุโรป (คำตัดสิน 2004/17/CE วันที่ 22ธันวาคม 2003) เกี่ยวกับการเอกสารประกันการเดินทางว่าจำเป็นต้องมี โดยถือเป็นเอกสารภาคบังคับ.

ประกันภัยการเดินทางจำเป็นต้องมีเงื่อนไขดังนี้:

 • อาณาเขตคุ้มครองของประกันการเดินทางต้องครอบคลุมพื้นที่ประเทศเขตเชงเก้นสำหรับวีซ่าระยะสั้น;
 • อาณาเขตคุ้มครองของประกันการเดินทางต้องครอบคลุมพื้นที่ประเทศฝรั่งเศสสำหรับวีซ่าระยะยาว.

ประกันการเดินทางต้องคุ้มครอง ขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 30,000 ยูโร เพื่อแก้ไขปัญหาในด้านค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งอาจเกี่ยวกับการส่งตัวกลับ ซึ่งอาจเกิดขึ้นด้วยเหตุผลทางการแพทย์ การรักษาฉุกเฉินทางการแพทย์ หรือ การรักษาพยาบาลฉุกเฉิน ทั้งนี้การประกันการเดินทางต้องคุ้มครอง ตลอดระยะเวลาที่พำนักอยู่ในประเทศเขตพื้นที่เชงเก้น.

ด้านบน

ท่านสามารถรับหนังสือเดินทางคืนได้โดยวิธีใดบ้าง

โปรดตรวจสอบช่วงเวลาที่สามารถรับหนังสือเดินทางคืนได้ที่หน้า ที่อยู่.

กรณีมารับด้วยตนเอง

เมื่อหนังสือเดินทางของท่านพร้อมส่งกลับคืนแล้ว ท่านจะได้รับแจ้งเตือนบนหน้าบัญชีส่วนตัวของท่านทางออนไลน์ และทางข้อความแจ้ง (SMS)ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแจ้งให้ท่านเข้ามารับเล่มหนังสือเดินทางคืนที่ศูนย์ TLScontact โดยเอกสารที่ใช้ในการรับหนังสือเดินทางคืนนั้นมีดังนี้:

 • ใบรับหนังสือเดินทาง(ใบตรวจสอบเอกสาร);
 • บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง;
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของท่าน.

กรณีให้ผู้อื่นมารับเล่มหนังสือเดินทางแทน

ผู้มารับหนังสือเดินทางแทนต้องเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้:

 • ใบรับหนังสือเดินทาง(ใบตรวจสอบเอกสาร);
 • บัตรประชาชนตัวจริงของผู้รับแทน;
 • หนังสือมอบอำนาจอย่างเป็นทางการ (เทมเพลตสำหรับดาวน์โหลด)จัดทำโดยสถานทูตฝรั่งเศส (กรอกครบถ้วน พร้อมลงลายเซ็นและเป็นเอกสารที่ส่งตามการตรวจสอบโดย TLScontact) ;

ประกาศสำคัญ: เอกสารข้างต้นทั้งหมดเป็นเอกสารภาคบังคับ

สำหรับการเปลี่ยนแปลงตัวแทนมารับเล่มหนังสือเดินทาง โปรดทราบว่าท่านจะต้องกรอกข้อมูลที่เกี่ยวข้องลงในช่องที่อยู่ในหนังสืออนุญาตรับเล่มแทนฉบับเดิม(ตัวจริง) เพื่อแจ้งยืนยันตัวตนของตัวแทนคนใหม่ที่มาจะรับเล่มให้ท่าน และส่งแบบฟอร์มอีกครั้งที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าด้วยตนเองเพื่อให้ TLScontact รับทราบ หาก TLScontact ไม่ได้รับแจ้งและไม่ได้รับรองการเปลี่ยนแปลงตัวแทนล่วงหน้า TLScontact จะไม่อนุญาตให้ตัวแทนที่ไม่ผ่านการอนุมัติรับหนังสือเดินทางแทนท่าน

บริการส่งเล่มคืนทางไปรษณีย์

ทีแอลเอสคอนแทค เสนอบริการส่งเล่มหนังสือเดินทางคืนทางไปรษณีย์แบบด่วนพิเศษ ช่วยให้คุณรับหนังสือเดินทางโดยตรงที่บ้านหรือที่ทำงานของคุณ หากต้องการรับบริการนี้โปรดเพิ่มลงในตะกร้าของคุณในหน้าบริการเสริม เมื่อคุณลงชื่อเข้าใช้บัญชีส่วนบุคคลของคุณบนหน้าเว็บของเรา.

หากท่านทำการยกเลิกบริการนี้หลังจากยื่นเอกสารการสมัครเรียบร้อยแล้ว ค่าบริการส่งไปรษณีย์จะไม่สามารถเรียกคืนได้ .

ในส่วนของข้อมูลที่อยู่ในการจัดส่งจะต้องกรอกโดยผู้สมัคร หรือผู้แทน ในระหว่างการยื่นเอกสาร หลังจากการยื่นเอกสารเรียบร้อยแล้ว ข้อมูล และที่อยู่ในการจัดส่งจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ดังนั้นกรุณาตรวจสอบข้อมูล และที่อยู่ในการจัดส่งให้ถูกต้องก่อนการยื่นเอกสาร.

ด้านบน

เว็บเบราว์เซอร์ใดบ้างที่รองรับเว็บไซต์ของทีแอลเอสคอนแทค?

หน้าเว็บไซต์ของทีแอลเอสคอนแทค รองรับเบราว์เซอร์เวอร์ชันล่าสุดดังนี้:

 • Chrome (Win 10 และ Android สำหรับมือถือ / แท็บเล็ต);
 • Edge (Win 10);
 • Firefox (Win 7);
 • Safari (OS X และ iOS สำหรับมือถือ / แท็บเล็ต).

โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าเบราว์เซอร์ของคุณทันสมัยและ มีการติดตั้งการอัปเดตซอฟต์แวร์เป็นปกติทุกครั้งที่มีการใช้งาน.

ด้านบน

ทำไมเว็บเบราว์เซอร์ของ Internet Explorer ถึงไม่รองรับการเปิดหน้าเว็บไซต์?

Internet Explorer (IE) 11 เปิดตัวในปี 2013 และไม่มีการปรับปรุงคุณสมบัติเพิ่มเติมจาก Microsoft ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาซึ่งทำให้เบราว์เซอร์นี้ล้าหลัง เบราว์เซอร์อันอื่นในแง่ของความสามารถในการรองรับเทคโนโลยีใหม่ ๆ แม้ว่า Microsoft จะยังให้การสนับสนุนผู้ใช้ IE 11 ต่อไปอีกไม่กี่ปี แต่เบราว์เซอร์หลักอันปัจจุบันที่ให้บริการ คือ Microsoft Edge.

ด้านบน