TLScontact designed a variety of services to enhance your visa application experience.
Click here to learn more about ALL OF OUR SERVICES.

ถ้อยแถลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

กรุณาอ่านข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของ TLScontact..

ยกระดับประสบการณ์
การยื่นขอวีซ่าของท่าน

บริการเสริมทั้งหมด

ถ้อยแถลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

บทนำ

TLScontact และบริษัทในเครือทั่วโลก (ต่อไปนี้เรียกว่า“TLScontact”, “เรา”, “ต่อเรา”, “ของเรา”) มีความมุ่งมั่นที่จะปกป้องความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของลูกค้าที่ใช้เว็บไซต์และบริการของ TLScontact (ต่อไปนี้เรียกว่า “ลูกค้า”, “ท่าน”, “ของท่าน”). วัตถุประสงค์ของถ้อยแถลงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ (ต่อไปนี้เรียกว่า “Privacy Notice”)“ถ้อยแถลงนโยบายความเป็นส่วนตัว”) คือเพื่ออธิบายถึงวิธีและเหตุผลที่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อให้แน่ใจว่าท่านได้รับทราบและควบคุมข้อมูลของท่าน.

TLScontact จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามข้อกำหนดทางกฎหมายที่บังคับใช้ และโดยเฉพาะระเบียบว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลทั่วไปของสหภาพยุโรป 2016/679 (European General Data Protection Regulation 2016/679) (“GDPR”) ลงวันที่ 27 เมษายน 2016 บังคับใช้ ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2018 ในสหภาพยุโรป.

ถ้อยแถลงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้จะนำไปใช้กับบริการของ TLScontact ทั้งหมดและโดยการใช้บริการของเรา ท่านยอมรับว่า TLScontact เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามถ้อยแถลงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้.

หากท่านมีข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับถ้อยแถลงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้หรือวิธีที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ขอให้ส่งคำถามไปยังเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของเรา:

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของTLScontact:

อีเมล:
DP@tlscontact.com

ที่อยู่:
ถึง: เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล
TLScontact
67, rue Saint Lazare

75009 Paris, France

โปรดทราบว่าคำถามใด ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับสิทธิ์ที่ได้รับภายใต้หัวข้อที่ 3 การควบคุมข้อมูลของนโยบายความเป็นส่วนตัว จะไม่ได้รับการตอบกลับ.

ด้านบน

เกี่ยวกับเรา

TLScontact เป็นบริษัทผู้บุกเบิกที่เชี่ยวชาญในการให้บริการด้านการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าแบบตัวต่อตัว ธุรกิจหลักของเราคือ การจัดการศูนย์รับยื่นวีซ่าในนามของหน่วยงานรัฐบาล (“ลูกค้าของเรา” “คณะผู้แทนทางการทูต”).

TLScontact เป็นส่วนหนึ่งของ Teleperformance Group ผู้นำระดับโลกในด้านการจัดการประสบการณ์ลูกค้าแบบการติดต่อสื่อสารที่หลากหลายช่องทางที่มาจากแหล่งภายนอกซึ่งมอบประสบการณ์ลูกค้าที่ยอดเยี่ยมในทุกโอกาสโดยการให้บริการแก่รัฐบาลและบริษัท.

อมูลส่วนบุคคลของท่าน (เช่น ข้อมูลใด ๆ ที่ให้ท่านระบุตัวตนโดยตรงหรือโดยอ้อม) จะมีการเก็บรวบรวมในนามของลูกค้าของเรา (ต่อไปนี้เรียกว่า “ลูกค้า”) สำหรับการให้บริการวีซ่า และ/หรือบริการเข้าเมือง และการปฏิบัติงานธุรการและงานที่ไม่มีการใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับบริการดังกล่าว (ดูส่วนที่ 1 ของถ้อยแถลงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้) ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจมีการเก็บรวบรวมโดย TLScontact ในนามของตนเองเพื่อการให้บริการเฉพาะ (ที่ไม่เกี่ยวข้องกับบริการดังกล่าวข้างต้น) เพื่อความต้องการทางธุรกิจ และ/หรือเพื่อรักษาความปลอดภัยของสถานที่ พนักงาน และผู้มาติดต่อ (ดูส่วนที่ 2 ของถ้อยแถลงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้).

ลูกค้าของเราคือ ผู้ควบคุมข้อมูลภายใต้ความหมายของ GDPR และ TLScontact อาจทำหน้าที่เป็นทั้งผู้ควบคุมข้อมูลหรือผู้ประมวลผลข้อมูล ซึ่งขึ้นอยู่กับลักษณะของการบริการ/การดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อ TLScontact ทำหน้าที่เป็นผู้ประมวลผลข้อมูล ข้อมูลส่วนบุคคลก็จะได้รับการรวบรวมและประมวลผลเฉพาะในนามและตามคำสั่งของลูกค้าเท่านั้น.

ด้านบน

1. สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับการยื่นสมัครขอวีซ่า/การเข้าเมืองและบริการที่เกี่ยวข้อง (TLScontact ทำหน้าที่เป็นผู้ประมวลผลข้อมูล)

1.1. เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้อย่างไร?

เราจะได้รับข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่านเมื่อท่านใช้เว็บไซต์ของเราหรือใช้บริการของเราในการยื่นสมัครขอวีซ่าหรือใช้บริการการยื่นสมัครขอวีซ่าของเรา.

ตัวแทนอาจส่งข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตัวท่านในนามของท่าน เราจะตรวจสอบและยืนยันบุคคลที่อ้างว่าเป็นตัวแทนของท่านก่อนที่จะยอมรับข้อมูลเกี่ยวกับท่านเสมอ.

1.2. ข้อมูลใดบ้างที่เราเก็บรวบรวม?

Wเราจะเก็บรวบรวมเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลที่ลูกค้าของเราต้องการเพื่อยื่นสมัครขอวีซ่าหรือให้บริการที่เกี่ยวข้อง ชนิดและประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมจะขึ้นอยู่กับประเภทของวีซ่า/บริการที่ท่านยื่นสมัครขอ.

เรารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลในประเภทต่อไปนี้:

 • ข้อมูลส่วนบุคคล: ชื่อ สัญชาติ เพศ ข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารการเดินทางของท่าน (เช่นหนังสือเดินทาง หรือบัตรประจำตัวประชาชน) ที่อยู่อีเมล เบอร์โทรศัพท์ สถานภาพสมรส ที่อยู่ไปรษณีย์ สถานที่ วันเดือนปีเกิด ภาพถ่าย ฯลฯ
 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน:ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ, ข้อมูลไบโอเมตริกซ์ (รอยนิ้วมือ, DNA swabs) บันทึกกิจกรรมทางอาญา การดำเนินคดีทางกฎหมาย ฯลฯ.
 • ข้อมูลส่วนตัวของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับท่าน: บุตร บิดามารดา คู่สมรส ข้อมูลส่วนตัวของบุคคลที่เชิญ ฯลฯ
 • ธุรกิจ การศึกษา: กิจกรรมทางธุรกิจและ/หรือกิจกรรมการจ้างงาน กิจกรรมของนักเรียน ที่อยู่ของนายจ้าง/นักศึกษาและข้อมูลการติดต่อ.
 • ข้อมูลทางการเงิน:ข้อมูลเกี่ยวกับบัตรชำระเงิน รายละเอียดของบัญชีธนาคาร รายละเอียดเกี่ยวกับการประกันภัยภายในประเทศ หลักฐานเงินเดือน ภาษี ฯลฯ.
 • ข้อมูลสื่ออิเล็กทรอนิกส์: การบันทึกวิดีโอและเสียง.

Tรายการนี้อาจแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าและบริการที่ท่านร้องขอจากเรา. 


หากท่านต้องการทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้างที่จะได้รับการเก็บรวบรวมสำหรับการขอวีซ่า/การเข้าเมือง โปรดติดต่อคณะผู้แทนทางการทูตเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม.

1.3. ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกนำไปใช้อย่างไร

เราจะไม่ขายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรือใช้ข้อมูลใด ๆ โดยปราศจากการยินยอมของท่านโดยตรงโดยเด็ดขาด เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในนามของลูกค้าของเราและตามคำสั่งของลูกค้าของเราเพื่อดำเนินการบริการเฉพาะที่ท่านต้องการเกี่ยวกับการยื่นสมัครขอวีซ่า.

เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อ:

 • ตรวจสอบว่าท่านคือใคร;
 • จองการนัดหมายสำหรับท่านที่ศูนย์ยื่นขอวีซ่า (Visa Application Centre หรือ VAC) แห่งใดแห่งหนึ่งของเรา;
 • ให้ความช่วยเหลือแก่ท่านในการยื่นสมัครขอวีซ่าหรือการสมัครอื่น ๆ;
 • ดำเนินขั้นตอนการตรวจสอบเพิ่มเติมเกี่ยวกับวีซ่าของท่านหรือการสมัครอื่น ๆ;
 • ให้บริการเพิ่มเติมที่ท่านขอเกี่ยวกับการยื่นสมัครขอวีซ่าโดยเฉพาะเราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในการดำเนินการกับบริการคุณค่าเพิ่ม (added value services หรือ AVS) ที่ท่านขอซึ่งเกี่ยวข้องกับการยื่นขอวีซ่าของท่าน เช่น บริการส่งเอกสารเกี่ยวกีบการสมัครไปยังที่อยู่ที่ท่านเลือก;
 • ช่วยให้ท่านสามารถติดตามความคืบหน้าของการยื่นสมัครขอวีซ่าของท่าน;
 • ปฏิบัติภาระหน้าที่ภายใต้การมอบหมายจากลูกค้าของเรา;
 • ส่งการติดต่อและการบอกกล่าวเกี่ยวกับสถานะของบริการที่ท่านเลือก.

การประมวลผลข้อมูลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับการทำสัญญาระหว่าง TLScontact กับลูกค้า และการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูลที่เราดำเนินการในนามของลูกค้าของเรา โปรดติดต่อคณะผู้แทนทางการทูตที่เกี่ยวข้อง.

1.4. เราเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้นานเพียงใด?

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามภาระผูกพันตามกฎหมายและคำสั่งของลูกค้าของเรา โดยส่วนใหญ่แล้ว เราจะไม่เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ไว้เมื่อขั้นตอนการยื่นสมัครขอวีซ่าสิ้นสุดลง เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ในระบบของเราตราบเท่าที่จำเป็นสำหรับการให้บริการ.

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระยะเวลาลูกค้าเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โปรดติดต่อคณะผู้แทนทางการทูตที่เกี่ยวข้อง.

1.5. บุคคลใดบ้างที่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน?

บริษัท TLScontact

เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับบริษัทต่าง ๆ ที่เป็นของ TLScontact ในกรณีที่จำเป็นเพื่อดำเนินการตามคำขอของท่านและเพื่อมอบบริการที่เกี่ยวข้องให้แก่ท่าน.

หน่วยงานรัฐบาลและคณะผู้แทนทางการทูต

เมื่อมีการยื่นสมัครขอวีซ่าหรือบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกส่งไปยังลูกค้าของเรา นั่นคือ คณะผู้แทนทางการทูตต่างประเทศที่เป็นตัวแทนประเทศที่ท่านสมัคร และที่ทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมข้อมูล คณะผู้แทนทางการทูตนี้อาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านร่วมกับหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานกำกับดูแล หรือหน่วยงานที่มีอำนาจในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อป้องกันอาชญากรรมหรือการก่อการร้าย เราไม่สามารถควบคุมหรือชี้แนะวิธีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหลังจากที่ได้โอนข้อมูลดังกล่าวไปยังคณะผู้แทนทางการทูตเนื่องจากเป็นผู้ที่ทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมข้อมูล ท่านจึงควรอ่านถ้อยแถลงนโยบายความเป็นส่วนตัวของคณะผู้แทนทางการทูตด้วยเป็นอย่างยิ่ง (รวมถึงข้อมูลที่ระบุในแบบฟอร์มการยื่นสมัครขอวีซ่า).

บุคคลที่สามด้วยเหตุผลทางกฎหมาย

เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลที่สามเพื่อให้เป็นไปตามภาระผูกพันตามกฎหมายและตอบสนองต่อคำขอจากหน่วยงานของรัฐ รวมทั้งหน่วยงานที่มีอำนาจในการบังคับใช้กฎหมาย และหน่วยงานสาธารณะอื่น ๆ ซึ่งอาจรวมถึงหน่วยงานดังกล่าวนอกประเทศที่ท่านพำนักด้วย.

ผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่ทำงานในนามของเรา

เราอาจส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังผู้ให้บริการบุคคลที่สาม ผู้รับเหมาช่วง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เพื่อทำให้การดำเนินงานลุล่วงเสร็จสมบูรณ์ และมอบการบริการให้แก่ท่านในนามของเรา (ตัวอย่างเช่น เพื่อจัดส่งเอกสารของท่านให้แก่ท่านทางไปรษณีย์) เราจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นเพื่อการจัดส่งบริการที่เกี่ยวข้องเท่านั้น ก่อนที่จะแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวใด ๆ เราต้องแน่ใจว่าผู้ให้บริการทุกรายมีภาระผูกพันตามสัญญาและสามารถพิสูจน์ได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน:

 • จะถูกเก็บรักษาไว้อย่างปลอดภัยและเป็นความลับ;
 • เก็บไว้ในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นในการดำเนินการบริการเท่านั้น;
 • จะไม่ถูกนำมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากการดำเนินการบริการที่ขอ;
 • จะไม่ถูกนำมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดโดยบุคคลที่สาม.

บุคคลที่สามอื่น ๆ

เราทำงานร่วมกับผู้ให้บริการผลิตภัณฑ์บุคลที่สามเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ลูกค้าที่ดีที่สุด ตัวอย่างเช่น ผู้ให้บริการบุคคลที่สามจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่ออนุญาตให้การชำระเงินค่าบริการที่ท่านขอและเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมายที่บังคับใช้.

1.6. การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในต่างประเทศ

เนื่องจากลักษณะการดำเนินธุรกิจของเรา ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกโอนย้ายออกไปนอกเขตแดนของประเทศของท่าน โดยการยื่นสมัครขอวีซ่าหรือบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกโอนไปยังประเทศหรือหน่วยงานรัฐบาลที่ท่านได้สมัคร เราจะไม่ถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยวิธีที่ไม่ปลอดภัยหรือไม่มีมีป้องกันความปลอดภัย.

หากเราโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจาก EEA ไปยังประเทศอื่น ๆ ซึ่งกฎหมายที่บังคับใช้ไม่ได้มอบความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองข้อมูลในระดับเดียวกับเรา เราจะใช้มาตรการเพื่อความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองข้อมูลในระดับที่เหมาะสมโดยใช้กฎบังคับขององค์กร (Binding Corporate rules ) หรือโดยการลงนามในข้อสัญญามาตรฐาน (Standard Contractual Clauses) ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมาธิการสหภาพยุโรป (European Commission) กับผู้นำเข้าข้อมูล.

โดยการปฏิบัติตาม กฎบังคับขององค์กร (Binding Corporate rules) ท่านสามารถมั่นใจได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะได้รับการคุ้มครองเมื่อมีการโอนย้ายระหว่างประเทศภายในกลุ่ม Teleperformance Group .

ด้านบน

2. สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับบริการ/การดำเนินการเฉพาะของ TLScontact (TLScontact ทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมข้อมูล)

2.1. ข้อมูลใดบ้างที่เราเก็บรวบรวม?

เราจะได้รับข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่านเมื่อท่านใช้เว็บไซต์ของเรา เมื่อท่านมาที่ศูนย์ยื่นวีซ่า (Visa Application Centre หรือ VAC) ของเราในฐานะผู้มาติดต่อ และ/หรือเมื่อท่านใช้บริการคุณค่าเพิ่ม (added value services หรือ AVS) ของเราบางอย่าง.

2.2. ข้อมูลใดบ้างที่เราเก็บรวบรวม?

เราจะใช้ เก็บรักษา หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ของท่านตามข้อกำหนดในถ้อยแถลงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ:

 • ข้อมูลส่วนบุคคล: ชื่อ ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ไปรษณีย์ ฯลฯ
 • ข้อมูลทางการเงิน: รายละเอียดเกี่ยวกับการชำระเงิน;
 • ภาพกล้องวงจรปิด (CCTV) สำหรับการเฝ้าระวังทั่วไป.

เมื่อเราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลผ่านรูปแบบต่าง ๆ รวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เราจะระบุช่องที่ต้องกรอกด้วยเครื่องหมายดอกจัน การไม่ให้ข้อมูลที่มีเครื่องหมายดอกจันอาจทำให้ท่านไม่สามารถเข้าถึงบริการของเราได้.

2.3. ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกนำไปใช้อย่างไร?

เราจะไม่ขายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรือใช้ข้อมูลใด ๆ โดยปราศจากการยินยอมของท่านโดยตรงโดยเด็ดขาด.

เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อ:

 • ให้บริการคุณค่าเพิ่ม (added value services หรือ AVS) บางอย่างที่ท่านขอซึ่ง TLScontact ให้บริการในนามของบริษัทเอง (เช่นบริการที่ไม่เชื่อมโยงกับการยื่นสมัครขอวีซ่าโดยตรง) และการดำเนินการชำระเงินของท่าน;
 • รับประกันถึงความปลอดภัยของพนักงาน ผู้มาติดต่อ ลูกค้า และสถานที่ของ TLScontact;
 • ตอบคำถามของท่านและ/หรือแก้ไขข้อพิพาทเกี่ยวกับบริการเฉพาะของ TLScontact;
 • ขอความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงคุณภาพของบริการของเรา;
 • ส่งการสื่อสารทางการตลาด (ด้วยความยินยอมของท่าน) - เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการตลาดเว้นแต่ว่าท่านจะให้ความยินยอมอย่างชัดแจ้ง ท่านสามารถถอนการให้ความยินยอมนี้ได้ตลอดเวลาโดยติดต่อเราทางออนไลน์หากต้องการ.

ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างถูกกฎหมาย เราจำเป็นต้องอาศัยมูลเหตุทางกฏหมายอย่างน้อยหนึ่งข้อ มูลเหตุทางกฏหมายที่เราอาจต้องอาศัยคือ:

 • ในกรณีที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อให้บริการที่ท่านขอ เพื่อจัดการกับการสอบถามข้อมูลและข้อเรียกร้องที่เกี่ยวกับบริการดังกล่าว เพื่อจัดการเกี่ยวกับการชำระเงินของท่าน ฯลฯ เหตุผลทางกฎหมายในการประมวลผลคือ การปฏิบัติตามข้อตกลงระหว่างเรากับท่าน;
 • ในกรณีที่เราดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อจัดการกับการสอบถามข้อมูลของท่านที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการบริการที่เฉพาะเจาะจง เพื่อส่งการสื่อสารทางการตลาดให้แก่ท่าน เพื่อขอข้อคิดเห็น หรือเพื่อปกป้องพนักงานของเรา ผู้มาติดต่อ และสถานที่ มูลเหตุทางกฏหมายของการประมวลผลคือ ผลประโยชน์ที่ถูกต้องที่ติดตามโดย TLScontact (ยกเว้นกรณีที่ผลประโยชน์หรือสิทธิขั้นพื้นฐานของคุณมีผลเหนือกว่าสิ่งเหล่านี้) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผลประโยชน์ในด้านเศรษฐกิจ/ธุรกิจในการทำให้ท่านมีข้อเสนอพิเศษเฉพาะบุคคล ในการตอบสนองต่อความต้องการของท่านและนำเสนอบริการที่ปรับเปลี่ยน และสร้างความมั่นใจในการรักษาความปลอดภัย;
 • ในกรณีที่การประมวลผลเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามภาระผูกพันตามกฎหมายที่เราต้องปฏิบัติตาม การประมวลผลข้อมูลขึ้นอยู่กับภาระผูกพันตามกฎหมายดังกล่าว.

2.4. เราเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้นานเท่าใด?

เราจะทบทวนระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของเราอย่างสม่ำเสมอ โดยทั่วไปแล้ว เราเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตราบเท่าที่ยังมีความจำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ที่ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นได้รับการประมวลผล (เช่นในช่วงระยะเวลาของการให้บริการ ในระหว่างที่ท่านอยู่ในสถานที่ของเรา สูงสุด 1 เดือน, สำหรับภาพจากกล้องวงจรปิด (CCTV) และเป็นเวลา 1 ปีนับจากการติดต่อครั้งล่าสุดกับท่านเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาด หากมีการบังคับใช้และอนุญาตโดยกฎหมายท้องถิ่น) อย่างไรก็ตาม เราอาจจำเป็นต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลบางประเภทไว้นานกว่านี้เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมายหรือตามข้อกำหนดว่าด้วยการจำกัดที่บังคับใช้.

2.5. บุคคลใดบ้างที่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน?

บริษัทของ TLScontact

เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบริษัทต่าง ๆ ที่เป็นของ TLScontact ในกรณีที่จำเป็นต้องดำเนินการตามคำขอของท่านและเพื่อให้บริการที่เกี่ยวข้องแก่ท่าน.

บุคคลที่สามด้วยเหตุผลทางกฎหมาย

เพื่อปกป้องสิทธิ ผู้ใช้ ระบบ และบริการของเรา::

 • เพื่อให้สอดคล้องกับภาระผูกพันตามกฎหมายและตอบสนองต่อคำขอจากหน่วยงานของรัฐ รวมทั้งหน่วยงานที่มีอำนาจในการบังคับใช้กฎหมาย และหน่วยงานของรัฐอื่น ๆ ซึ่งอาจรวมถึงหน่วยงานดังกล่าวนอกประเทศที่ท่านพำนัก;
 • ในกรณีที่มีการควบรวมกิจการ ขาย ปรับโครงสร้าง การซื้อกิจการ การร่วมทุน การโอน การย้าย หรือการจำหน่ายอื่น ๆ ธุรกิจ ทรัพย์สินหรือหุ้นของเรา ทั้งหมดหรือบางส่วน (รวมทั้งเกี่ยวกับการล้มละลายหรือการดำเนินการที่คล้ายคลึงกัน);
 • To protect our rights, users, systems, and services.

ผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่ทำงานในนามของเรา

เราอาจส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังผู้ให้บริการบุคคลที่สาม ผู้รับเหมาช่วง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เพื่อทำให้การดำเนินงานลุล่วงเสร็จสมบูรณ์ และมอบการบริการให้แก่ท่านในนามของเรา (เราจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นเพื่อการจัดส่งบริการที่เกี่ยวข้องเท่านั้น ก่อนที่จะแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวใด ๆ เราต้องแน่ใจว่าผู้ให้บริการทุกรายมีภาระผูกพันตามสัญญาและสามารถพิสูจน์ได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน:

 • จะถูกเก็บรักษาไว้อย่างปลอดภัยและเป็นความลับ;
 • เก็บไว้ได้นานเท่าที่จำเป็นในการดำเนินการบริการ;
 • จะไม่ถูกนำมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากการดำเนินการบริการที่ร้องขอ;
 • จะไม่ถูกนำมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดโดยบุคคลที่สาม.

2.6. การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านใปยังต่างประเทศ

เนื่องจากลักษณะการดำเนินธุรกิจของเรา ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกโอนย้ายออกไปนอกเขตแดนของประเทศของคุณ การยื่นสมัครขอวีซ่าหรือบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกโอนไปยังประเทศหรือหน่วยงานรัฐบาลที่ท่านได้สมัคร เราจะไม่ถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยวิธีที่ไม่ปลอดภัยหรือไม่มีมีป้องกันความปลอดภัย.

หากเราโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจาก EEA ไปยังประเทศอื่น ๆ ซึ่งกฎหมายที่บังคับใช้ไม่ได้มอบความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองข้อมูลในระดับเดียวกับเรา เราจะใช้มาตรการเพื่อความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองข้อมูลในระดับที่เหมาะสม.

โดยการปฏิบัติตาม กฎบังคับขององค์กร (Binding Corporate rules) ท่านสามารถมั่นใจได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะได้รับการคุ้มครองเมื่อมีการโอนย้ายระหว่างประเทศภายในกลุ่ม Teleperformance Group. .

2.7. การใช้คุกกี้

เว็บไซต์ของเราไม่ต่างจากเว็บไซต์อื่น ๆ และใช้คุกกี้เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องและทำให้การเรียกดูของท่านง่ายขึ้น ตัวอย่างเช่น คุกกี้สามารถช่วยให้เว็บไซต์จดจำท่านได้และในระหว่างการเยี่ยมชมครั้งต่อไป ท่านไม่จำเป็นต้องเลือกภาษาที่ต้องการอีก.

ท่านสามารถปิดคุกกี้สำหรับเว็บไซต์ของเราบนหน้าการตั้งค่าในเบราเซอร์ของท่าน. .

ด้านบน

3. ทำให้ท่านสามารถควบคุมได้

เราต้องการให้ท่านมั่นใจได้ว่าท่านจะสามารถควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ ส่วนนี้คือการทำให้แน่ใจว่าท่านเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิของท่าน ซึ่งมีดังต่อไปนี้:

 • Access – การเข้าถึง - สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ได้รับการยืนยันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เรามีอยู่ในขณะนี้;
 • Rectify – แก้ไข - สิทธิในการแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง;
 • Erase – ลบ - สิทธิในการลบข้อมูลของท่าน (อย่างไรก็ตาม นี่ไม่ใช่สิทธิเด็ดขาดและ TLScontact อาจมีเหตุผลทางกฎหมายหรือเหตุผลที่ถูกต้องในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว);
 • Restrict – จำกัด - สิทธิ ในบางกรณี ในการจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน;
 • Object – คัดค้าน - สิทธิที่จะคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการตลาดทางตรงหรือในสถานการณ์อื่นใดที่สอดคล้องกับกฎหมายท้องถิ่น;
 • Give instructions ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลของท่านหลังจากที่ท่านเสียชีวิต - สิทธิในการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหลังจากที่ท่านเสียชีวิต;
 • Withdraw – เพิกถอน – ท่านสามารถเพิกถอนการให้ความยินยอมของท่านได้ทุกเมื่อ สำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านได้ให้ความยินยอมโดยทำตามคำขอการเข้าถึงเนื้อหาที่อธิบายไว้ในถ้อยแถลงฉบับนี้ โปรดทราบว่าการเพิกถอนการให้ความยินยอมของท่านหรือการไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุไว้ในถ้อยแถลงเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้จะส่งผลต่อและอาจหยุดการดำเนินการบริการใด ๆ ที่ท่านที่ขอหรือที่ได้ลงทะเบียน;

ในการใช้สิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านจำเป็นต้องติดต่อเราโดยตรงหรือผ่านหน้าข้อเสนอแนะและการร้องเรียน (Feedback and Complaints) กรอกแบบฟอร์มคำขอแบบสั้น ๆ และเลือกหมวด “คำขอเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Request) ” ในช่อง “เหตุผลในการติดต่อ (Reason for contact)” นอกจากนี้ ท่านยังสามารถใช้สิทธิดังกล่าวในการติดต่อกับคณะผู้แทนทางการทูตเมื่อสิทธิดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการยื่นสมัครขอวีซ่า/การเข้าเมือง;

คำขอทั้งหมดเป็นบริการฟรี.

เมื่อส่งคำขอไปที่ TLScontact แล้ว เราจะส่งการยืนยันการยอมรับคำขอของท่าน และจะดำเนินการหรือส่งคำขอของท่านให้กับลูกค้าของเราโดยเร็ว.

เราหรือลูกค้าของเราอาจติดต่อมายังท่านเพื่อชี้แจงคำขอของของท่าน หาข้อมูลเพิ่มเติม หรือเพื่อยืนยันตัวตนของท่านก่อนดำเนินการ.

ถ้าท่านรู้สึกว่าสิทธิของท่านได้รับผลกระทบ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายคุ้มครองข้อมูลของเรา.

นอกจากนี้ ท่านยังมีสิทธิร้องเรียนต่อหน่วยงานกำกับดูแลในประเทศของท่านหรือประเทศใด ๆ ใน EEA.

ด้านบน

4. โปรไฟล์

““โปรไฟล์” หมายถึงรูปแบบใด ๆ ของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยอัตโนมัติซึ่งประกอบด้วยการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อประเมินลักษณะส่วนบุคคลบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับบุคคลธรรมดา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการวิเคราะห์หรือคาดการณ์แง่มุมต่าง ๆ เกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานของบุคคลธรรมดาในที่ทำงาน สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สุขภาพ, ความชอบส่วนบุคคล ความสนใจ ความน่าเชื่อถือ พฤติกรรม สถานที่ตั้ง หรือการเคลื่อนไหว.

TLScontact จะไม่มีการทำโปรไฟล์ ผู้ควบคุมข้อมูลที่กล่าวมา (ลูกค้าของเรา เช่นคุณะผู้แทนทางการทูต) อาจใช้โปรไฟล์.

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้โปรไฟล์ของลูกค้าที่อาจมี โปรดติดต่อคณะผู้แทนทางการทูตที่เกี่ยวข้อง.

ด้านบน

5. ลิงก์สู่เว็บไซต์อื่น

เว็บไซต์ของเราอาจมีลิงก์ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ เราจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาหรือฟังก์ชันการทำงานของเว็บไซต์ภายนอกอื่น ๆ

หากเว็บไซต์ภายนอกขอข้อมูลส่วนบุคคลจากท่าน (เช่นในกรณีที่เกี่ยวข้องกับการสั่งซื้อสินค้าหรือบริการ) ข้อมูลที่ท่านระบุจะไม่อยู่ภายใต้ถ้อยแถลงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ เราขอแนะนำให้ท่านอ่านถ้อยแถลงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ก่อนที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ.

เมื่อซื้อสินค้าหรือบริการจากธุรกิจใด ๆ ที่มีลิงก์จากเว็บไซต์ของเรา ท่านจะทำสัญญากับธุรกิจนั้น ๆ (การยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข) ไม่ใช่กับ TLScontact.

ด้านบน

6. การเปลี่ยนแปลงในถ้อยแถลงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

เราจะแก้ไขถ้อยแถลงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เป็นครั้งคราวเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลล่าสุดและถูกต้อง สะท้อนให้เห็นถึงวิธีการและเหตุผลที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ถ้อยแถลงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราฉบับปัจจุบันจะมีการโพสต์ไว้ในเว็บไซต์ของเราเสมอ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหา เราจะแจ้งให้ท่านทราบด้วยวิธีการที่เหมาะสม.

ด้านบน