กำลังโหลด...

เอกสารที่จำเป็นสำหรับยื่นคำร้องขอวีซ่าประเภทคู่สมรสของพลเมืองชาวฝรั่งเศส พำนักระยะสั้น

ท่านในฐานะ คู่สมรสของพลเมืองชาวฝรั่งเศส มีความประสงค์ที่จะเดินทางไปยังประเทศฝรั่งเศสและพำนักอยู่ในประเทศฝรั่งเศส ไม่เกิน 90 วัน ท่านจำเป็นที่จะต้องเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้ : สำเนาทะเบียนสมรสล่าสุด(เอกสารได้รับการรับรองมาแล้วไม่เกิน 2 เดือน ) , สมุดทะเบียนครอบครัวฝรั่งเศสของท่าน, และหลักฐานแสดงความเป็นบุคคลสัญชาติฝรั่งเศสของคู่สมรสของท่าน

รายการเอกสารที่จำเป็น

เอกสารใดก็ตามที่เป็นภาษาไทยจำเป็นต้องได้รับการแปลเป็นภาษาอังกฤษหรือฝรั่งเศส

หากท่านเคยทำการเก็บลายนิ้วมือในการยื่นขอวีซ่า Schengen และเคยได้รับประทับตราวีซ่าพร้อมกับมีข้อความ VIS ปรากฎบนหน้าวีซ่าของท่านมาก่อนหน้านี้แล้ว ท่านไม่จำเป็นต้องเก็บลายนิ้วมือสำหรับการยื่นขอวีซ่าในครั้งต่อไป


ในกรณีที่ท่านไม่เคยทำการเก็บลายนิ้วมือมาก่อน ท่านจำเป็นจะต้องมาแสดงตัวเพื่อทำการเก็บลายนิ้วมือ


แม้ว่าท่านจะเคยเก็บลายนิ้วมือมาก่อนแล้วจากการยื่นคำร้องขอวีซ่า Schengen ในครั้งก่อน แต่คำร้องขอวีซ่าของท่านไม่ได้รับการอนุมัติ ท่านจำเป็นที่จะต้องเก็บลายนิ้วมือใหม่อีกครั้ง

 

คู่สมรสของพลเมืองฝรั่งเศส พำนักระยะสั้น(ไม่เกิน 90 วัน)

เอกสาร         

คำอธิบาย

ใบสมัครขอวีซ่าพำนักระยะสั้น ระบุวันที่และลงนามโดยผู้สมัคร (ฉบับจริง)

(ช่องที่ 36 และ 37 รวมถึงช่องสุดท้ายทั้งสองช่องของใบสมัคร)

(ดาวน์โหลด).

รูปถ่ายสีประจำตัวล่าสุด หน้าตรง จำนวน 2 รูป

  1. พื้นหลังสีขาว
  2. ขนาด 3.5 ซม. x 4.5 ซม.
  3. ถ่ายจากด้านหน้าโดยไม่สวมใส่สิ่งต่างๆบนใบหน้าหรือศีรษะ
  4. ภาพถ่ายปัจจุบัน (ไม่เกิน 6 เดือน)
  5. ใบหูและคิ้วจะต้องปรากฏบนภาพถ่าย

ภาพถ่ายจะต้องครอบคลุมถึงศีรษะ และด้านบนของหัวไหล่ โดยต้องเห็นใบหน้า  70-80% ของภาพอย่างชัดเจน

หนังสือเดินทาง (ฉบับจริง)

 

หนังสือเดินทาง (สำเนา)

(สำเนาของหน้าที่มีเชงเก้นวีซ่าหรือตราประทับเข้าออกประเทศต่างๆ)

(หนังสือเดินทางจะต้องมีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 3 เดือน นับจากวันที่ท่านเดินทางออกจากเขตประเทศเชงเก้น และหนังสือเดินทางจะต้องมีอายุไม่เกิน 10 ปี นับจากวันที่ออก นอกจากนี้จะต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า เพื่อตรวจลงตราวีซ่า)

หนังสือเดินทางฉบับเก่า (ฉบับจริง)

หนังสือเดินทางฉบับเก่า (สำเนา)

(สำเนาของหน้าหนังสือเดินทางที่มีข้อมูลส่วนบุคคลและหน้าที่มีเชงเก้นวีซ่าหรือตราประทับเข้าออกประเทศต่างๆ)

 

หากท่านมีหนังสือเดินทางฉบับเก่าที่หมดอายุการใช้งานแล้ว ให้นำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วย

สำเนาทะเบียนสมรสฝรั่งเศสที่มีอายุไม่เกินกว่า2เดือนหรือใบคัดสำเนาทะเบียนสมรสที่ออกโดยนายทะเบียนฝรั่งเศส

(สำเนาทะเบียนบ้านฝรั่งเศสไม่สามารถใช้ทดแทนสำเนาทะเบียนสมรสได้)


ในการดำเนินเรื่องยื่นขอสำเนาทะเบียนสมรสฝรั่งเศสหรือใบคัดสำเนาทะเบียนสมรส ที่ต้องมีอายุไม่เกิน 2 เดือนนั้น ผู้สมัครจะต้องติดต่อหน่วยงานที่ท่านได้ทำการจดทะเบียนสมรสโดยจะต้องติดต่อกับฝ่ายทะเบียนสถานทูตฝรั่งเศสในประเทศที่ท่านได้ทำการจดทะเบียนสมรสหรือกับทางอำเภอในประเทศฝรั่งเศสที่มีการจดทะเบียนสมรสเกิดขึ้นเท่านั้น

 

ใบเปลี่ยนชื่อสกุล ในกรณีที่ชื่อสกุลของผู้สมัครมีความแตกต่างจากใบทะเบียนสมรสฝรั่งเศสและหนังสือเดินทางของผู้สมัคร  

ใบเปลี่ยนชื่อสกุล ในกรณีที่ชื่อสกุลของผู้สมัครมีความแตกต่างจากใบทะเบียนสมรสฝรั่งเศสและหนังสือเดินทางของผู้สมัคร (ฉบับแปล)

 

เอกสารแสดงความเป็นสัญชาติฝรั่งเศสของคู่สมรส

 

เอกสารแสดงความเป็นสัญชาติฝรั่งเศสของคู่สมรส (สำเนา)

บัตประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทางฝรั่งเศส หรือ เอกสารรับรองการเป็นพลเมืองฝรั่งเศส หรือ สำเนาเอกสารที่แสดงสัญชาติฝรั่งเศส

จดหมายจากพลเมืองฝรั่งเศส ยืนยันการอยู่ร่วมกัน (communauté de vie ) และการไม่สิ้นสุดการสมรส.

ดาวน์โหลด

สำหรับชาวต่างชาติที่พำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทย
เอกสารการอนุญาตกลับเข้ามาในประเทศ จะต้องมีอายุจนกว่าผู้สมัครจะกลับเข้าสู่ประเทศ (สำเนา)  

เอกสารหรือหลักฐานการพำนักในประเทศไทย (การตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว สัญญาการจ้างงาน…)

เอกสารหรือหลักฐานการพำนักในประเทศไทย (สำเนา)

 

ข่าวสาร