TLScontact มีบริการต่างๆมากมายสำหรับแต่ละบุคคล เพื่อให้ท่านได้รับความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นในการยื่นขอวีซ่า.
คลิ๊กที่นี่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การบริการทั้งหมดของเรา.

เงื่อนไขและข้อตกลงการให้บริการ

กรุณาอ่านข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไขการให้บริการของ TLScontact.

ยกระดับ
ประสบการณ์ การยื่นขอวีซ่า

บริการเสริมทั้งหมด

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการ

ศูนย์ยื่นวีซ่า TLScontact เป็นบริการจาก (TLScontact Enterprises Co. Ltd) (ซึ่งต่อไปในเอกสารฉบับนี้จะเรียกว่า “TLScontact”, “เรา”, “เรา”, “ของเรา”) ทะเบียนบริษัทเลขที่ (0-10-5-552-13339-0) มีสำนักงานจดทะเบียนบริษัทตั้งอยู่ที่ (สาทรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้นที่ 12 ถนนสาทรใต้ 175 แขวง ทุ่งมหาเมฆ เขต สาทร กรุงเทพ 10120).

TLScontact เป็นผู้ให้บริการที่ได้รับการแต่งตั้งและอนุญาตจากสถานทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย เพื่อให้บริการผ่านศูนย์ยื่นวีซ่า TLScontact ในส่วนของสำนักงานทั้งหมด (ซึ่งเรียกว่า “ศูนย์ยื่นวีซ่า” หรือ “VAC”) และผ่านทางเว็บไซต์ของ TLScontact.

1. การบังคับใช้ข้อกำหนด และเงื่อนไขต่างๆ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้บังคับใช้กับบริการทั้งหมด (ซึ่งต่อไปในเอกสารฉบับนี้เรียกว่า “บริการ” หรือ “บริการต่างๆ”) จาก TLScontact ที่ส่งมอบในนามของสถานเอกอัครราชทูต ฝรั่งเศส ใน ประเทศไทย หรือให้บริการในนามของ TLScontact แก่บุคคลต่างๆ (ซึ่งต่อไปในเอกสารฉบับนี้เรียกว่า “ผู้ยื่นคำขอ”, “ผู้ยื่นคำขอต่าง”, “ลูกค้า”, หรือ “คุณ”, “ของคุณ”) ผู้ประสงค์จะส่งคำร้องขอวีซ่าไปยังสถานเอกอัครราชทูต ฝรั่งเศส ผ่านทาง TLScontact และการส่งมอบข้อมูลโดย TLScontact เกี่ยวกับคำร้องขอวีซ่าดังกล่าวด้วย.

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแค่รายการดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับลักษณะของคำร้องขอวีซ่าของคุณ:

 • การลงทะเบียนของผู้ยื่นคำขอผ่านทางเว็บไซต์ของ TLScontact เพื่อเปิดบัญชี,
 • การนัดหมายของผู้ยื่นคำขอเพื่อส่งคำร้องขอวีซ่า,
 • การยืนยันการนัดหมายของผู้ยื่นคำขอของ TLScontact
 • การที่ผู้ยื่นคำขอมาที่ VAC ตามนัดหมายเพื่อยื่นคำร้องขอวีซ่าผ่าน TLScontact,
 • การเก็บรวบรวมข้อมูลไบโอเมทริกที่สถานเอกอัครราชทูต ฝรั่งเศส,
 • การชำระค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการยื่นคำร้องขอวีซ่า,
 • การที่ TLScontact (หรือบุคคลภายนอกอื่นใดที่ TLScontact ว่าจ้าง) ส่งคำร้องขอวีซ่ารวมถึงเอกสารสนับสนุนทั้งหมดไปยังสถานเอกอัครราชทูต ฝรั่งเศส,
 • การส่งต่อเอกสารดังกล่าวทั้งหมดจากสถานเอกอัครราชทูต ฝรั่งเศส ไปยัง TLScontact เพื่อส่งคืนเอกสารการเดินทางและเอกสารสนับสนุนอื่นๆ ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้ยื่นคำขอ.
 • การส่งมอบบริการเสริมจาก TLScontact นอกเหนือจากบริการการรับแบบคำร้องขอวีซ่าของคุณ (ซึ่งต่อไปในที่นี้จะเรียกว่า “บริการเพิ่มเติม”) เพื่อให้คุณยื่นคำร้องขอวีซ่าได้อย่างสะดวก

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะเป็นสัญญาที่ควบคุมข้อกำหนดของบริการที่ TLScontact ส่งมอบให้แก่ผู้ยื่นคำขอ คุณยอมรับและยืนยันว่าคุณได้อ่าน ทำความเข้าใจและยอมผูกพันตนต่อ.

สามารถเข้าถึงและดูข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ทางเว็บไซต์ TLScontact ได้ทุกเมื่อ จะมีการเปลี่ยนแปลง การแก้ไขเพิ่มเติม การขยายความหรือการลบข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ทั้งหมดลงบนเว็บไซต์ TLScontact เป็นครั้งเป็นคราว ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่แก้ไขเพิ่มเติมเหล่านี้ ตามที่ปรากฏบนเว็บไซต์ TLScontact จะมีผลใช้บังคับเหนือข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ที่มีมาก่อนหน้าหรือเอกสารที่มีข้อความขัดแย้งอื่นๆ เว้นเสียแต่ว่ามีหลักฐานที่ชี้ชัดเป็นประการอื่น.

ข้อมูลที่บันทึกไว้ในระบบข้อมูลของ TLScontact ถือเป็นหลักฐานการทำธุรกรรมทั้งหมดระหว่างลูกค้ากับ TLScontact.

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะไม่ใช้บังคับกับบริการใดๆ ทั้งหมดที่ส่งมอบและ/หรือผลการพิจารณาวีซ่าของคุณจากสถานเอกอัครราชทูต ฝรั่งเศส, รวมถึงการชำระค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าของผู้ยื่นคำขอ คุณตกลงและยอมรับ ณ ที่นี้ว่า TLScontact เป็นตัวกลางระหว่างคุณกับสถานเอกอัครราชทูต ฝรั่งเศส โดยดำเนินการในฐานะตัวแทนของสถานเอกอัครราชทูต และคุณไม่มีสิทธิ์เรียกร้องใดๆ เกี่ยวกับผลการพิจารณาวีซ่าหรือขอคืนค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าจาก TLScontact.

TOP

2. คำขอรับบริการ

ผู้ยื่นคำขอจำเป็นจะต้องดำเนินการดังต่อไปนี้บนเว็บไซต์ TLScontact เพื่อขอรับบริการจาก TLScontact:

 • ลงทะเบียนแล้วเปิดบัญชีผู้ใช้บนเว็บไซต์ TLScontact,
 • เข้าสู่ระบบและกรอกคำร้องขอออนไลน์
 • นัดหมายเพื่อยื่นคำร้องขอวีซ่าที่ศูนย์ยื่นวีซ่า

ผู้ยื่นคำขออาจมีสิทธิ์เลือกบริการเพิ่มเติมที่มีอยู่ผ่านทางเว็บไซต์ TLScontact ในขั้นตอนการนัดหมาย จองบริการเพิ่มเติมดังกล่าวผ่านคอลเซ็นเตอร์ของ TLScontact หรือขอรับบริการเพิ่มเติมดังกล่าวโดยตรงขณะเข้าไปที่ศูนย์ยื่นวีซ่า.

TLScontact อาจเสนอบริการเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการยื่นขอวีซ่า ซึ่งจะต้องมีการเสียค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมที่ศูนย์ยื่นวีซ่า หรือผ่านทางเว็บไซต์ TLScontact คุณไม่จำเป็นต้องใช้บริการเพิ่มเติมก็ได้ บริการเพิ่มเติมไม่ได้รับประกันว่าคุณจะขอวีซ่าผ่านหรือจะมีการดำเนินการกับคำร้องขอวีซ่าของคุณก่อนคำร้องอื่นๆ สามารถดูรายการบริการเพิ่มเติมของ TLScontact ได้ทางเว็บไซต์ของ TLScontact สามารถดูได้จากลิงก์ดังต่อไปนี้: Added Value Services.

TLScontact จะรับจองและรับคำขอรับบริการในกรณีที่ผู้ยื่นคำขอยืนยันแล้ว ว่าจะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ขณะลงทะเบียนเท่านั้น ตามข้อกำหนดของTLScontact การยืนยันดังกล่าวถือเป็นหลักฐานของสัญญาสำหรับการให้บริการแก่คุณ การจองบริการไม่ถือว่าเรียบร้อยแล้วจนกว่า TLScontact จะได้ยอมรับคำขอรับบริการและได้รับชำระเงินค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการยื่นคำร้องขอวีซ่าจนครบถ้วน.

TLScontact ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือปฏิเสธไม่ทำตามคำขอรับบริการในกรณีที่ TLScontact มีข้อพิพาทเรื่องการชำระเงินค่าบริการในอดีตกับผู้ยื่นคำขอ.

TOP

3. ค่าบริการ

3.1 เงื่อนไขทั่วไปสำหรับค่าธรรมเนียมทั้งหมดที่ต้องชำระ

ค่าธรรมเนียมที่ระบุใช้ได้สำหรับวันที่เสนอค่าธรรมเนียมดังกล่าวเท่านั้น สำหรับการยื่นคำร้องขอวีซ่าในภายหลัง ค่าธรรมเนียมอาจมีการเปลี่ยนแปลง.

ค่าวีซ่าที่ TLScontact เรียกเก็บในนามของสถานเอกอัครราชทูต ฝรั่งเศส และค่าบริการของ TLScontact กำหนดไว้เป็นสกุลเงินยูโรแต่สามารถชำระเป็นสกุลเงิน ของประเทศที่เป็นที่ตั้งของ VAC ก็ได้. สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส จะกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินเหล่านี้ ซึ่งเปลี่ยนแปลงอยู่เป็นระยะๆ ดังนั้น ยอดเงินในสกุลเงินท้องถิ่นที่คุณต้องชำระอาจแตกต่างจากราคาที่เสนอ.

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการยื่นคำร้องขอวีซ่าทั้งหมดเป็นค่าธรรมเนียมที่แน่นอนและรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว สามารถดูค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้บนเว็บไซต์ของ TLScontact website และที่ VAC.

ค่าใช้จ่ายในการคืนหนังสือเดินทาง เอกสารสนับสนุนและผลการพิจารณาวีซ่าให้คุณรวมอยู่ในค่าธรรมเนียมสุดท้ายทั้งหมดแล้ว และเป็นไปตามข้อมูลที่คุณส่งมอบให้และวิธีการจัดส่งที่คุณเลือก.

เราจะต้องได้รับค่าธรรมเนียมทั้งหมดเต็มจำนวนตามตัวเลือกการชำระเงินที่รองรับ และต้องเป็นเงินที่สามารถใช้ได้ก่อน จึงจะมีการดำเนินการกับคำร้องขอวีซ่า เว้นเสียแต่ว่านโยบายด้านการคืนเงินของเราด้านล่างกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น เราจะไม่คืนและ โอนค่าธรรมเนียม เมื่อให้บริการเสร็จสิ้นแล้วหรือหลังจากส่งต่อคำขอไปให้สถานเอกอัครราชทูต ฝรั่งเศส และไม่คำนึงว่าสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส จะอนุมัติให้วีซ่าหรือคุณตัดสินใจที่จะถอนคำร้องขอวีซ่า.

3.2 ค่าบริการของ TLScontact สำหรับการยื่นคำร้องขอวีซ่าของคุณ (ซึ่งต่อไปในเอกสารฉบับนี้จะเรียกว่า “ค่าบริการ”)

สถานเอกอัครราชทูต ฝรั่งเศส และ TLScontact จะตกลงเรื่องค่าบริการในการดำเนินการกับคำร้องขอวีซ่าของคุณ. การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอวีซ่าจะสอดคล้องกับข้อตกลงระหว่างสถานเอกอัครราชทูต ฝรั่งเศส และจะปรากฏบนเว็บไซต์ของ TLScontact หรือที่ VAC โดยชอบ.

TLScontact จะออกใบเสร็จให้แก่ผู้ยื่นคำขอหลังจากได้รับชำระ ค่าบริการแล้ว.

3.3 ค่าบริการเพิ่มเติม (ซึ่งต่อไปในเอกสารฉบับนี้จะเรียกว่า “ค่าบริการเพิ่มเติม”)

จะมีการเสนอราคาค่าบริการเพิ่มเติมของ TLScontact เป็นสกุลเงินของประเทศที่คุณยื่นคำร้องขอวีซ่าหรือเป็นสกุลเงินยูโร.

ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงค่าบริการเพิ่มเติมและเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มเติมที่เปลี่ยนแปลงจากผู้ยื่นคำขอหลังจากวันที่การเปลี่ยนแปลงมีผลบังคับใช้ ผู้ยื่นคำขอจะต้องคำนึงถึงข้อเท็จจริงข้อนี้ ในกรณีที่วางแผนจะขอรับบริการในอนาคต. TLScontact จะออกใบเสร็จให้แก่ผู้ยื่นคำขอหลังจากได้รับชำระค่าบริการเพิ่มเติมแล้ว.

3.4 ค่าวีซ่าที่ TLScontact เรียกเก็บในนามของสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส (ซึ่งต่อไปในเอกสารฉบับนี้จะเรียกว่า “ค่าวีซ่า”).

TLScontact ไม่สามารถควบคุมและจะไม่รับผิดชอบต่อการเพิ่มหรือการเปลี่ยนแปลงค่าวีซ่าที่ TLScontact เรียกเก็บในนามของ สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส. TLScontact ไม่อนุญาตให้มีการเรียกร้องขอค่าวีซ่าคืน และจะต้องไม่ส่งเรื่องเรียกร้องดังกล่าวไปยัง TLScontact.

TOP

4. ข้อกำหนดในการชำระเงิน

สามารถชำระค่าบริการและค่าบริการเพิ่มเติม (ซึ่งต่อไปในเอกสารฉบับนี้จะเรียกรวมกันว่า “ค่าธรรมเนียมของ TLScontact”) เต็มจำนวนในวันที่คุณนัดหมายเพื่อยื่นคำร้องขอวีซ่าหรือในภายหลังที่ VAC เมื่อคุณมาตามนัดหมาย ด้วยวิธีดังต่อไปนี้ โดยขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่มีการชำระค่าธรรมเนียมของ TLScontact ตามที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ของ TLScontact:

 • เป็นเงินสด,
 • ผ่านบัตรเครดิต/บัตรเดบิตและสำหรับการชำระเงินจากระยะไกล (ออนไลน์ ทางโทรศัพท์ ฯลฯ) โดยเป็นวิธีชำระเงินที่ปลอดภัย,
 • การโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารหรือวิธีชำระเงินอื่นๆ ที่ TLScontact ยอมรับ.

TLScontact จะออกใบเสร็จสำหรับธุรกรรมให้แก่ผู้ยื่นคำขอ หลังจากที่ได้รับชำระค่าธรรมเนียมของ TLScontact และค่าวีซ่า เป็นเงินที่ใช้ได้แล้ว.

ผู้ยื่นคำขอจะต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมและดอกเบี้ยที่อาจถูกเรียกเก็บจากวิธีการชำระเงินที่ใช้.

ข้อมูลการชำระเงินจะถูกเข้ารหัสก่อนโอน โดยใช้โปรโตคอล Secure Sockets Layer (SSL).

TLScontact จะไม่ให้บริการใดๆ หากยังไม่มีการชำระค่าธรรมเนียมของ TLScontact เต็มจำนวน.

เราจะไม่ถือว่าคุณได้ชำระเงินครบถ้วนแล้วจนกว่า TLScontact จะได้รับชำระค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการยื่นคำร้องขอวีซ่าทั้งหมดโดยชอบ โดยจะต้องเป็นเงินที่สามารถใช้และถอนได้ทั้งหมด.

TOP

5. การให้บริการ

TLScontact รับรองว่าจะใช้ความพยายามอย่างสมเหตุสมผลเพื่อส่งมอบบริการให้แก่ผู้ยื่นคำขอ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับวันนัดหมายที่ที่คุณเลือก.

TLScontact จะดำเนินการกับคำร้องขอวีซ่าทั้งหมดโดยใช้ความระมัดระวังและทักษะอย่างสมเหตุสมผล ตามกระบวนการทั้งหมดที่สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสได้กำหนด .

อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าเราจะใช้ความระมัดระวังอย่างสมเหตุสมผลเพื่อตรวจดูข้อผิดพลาดที่ชัดเจนในแบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าของคุณแล้ว แต่เราก็ไม่รับประกันว่าจะตรวจพบข้อผิดพลาดทั้งหมดในแบบฟอร์มดังกล่าว และไม่รับรองที่จะตรวจสอบข้อมูลใดๆ ที่คุณกรอกไว้ด้วย คุณมีหน้าที่ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลและเอกสารสนับสนุนทั้งหมดที่คุณส่งมอบให้ถูกต้อง เป็นความจริงและเป็นปัจจุบัน.

TLScontact จะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าในการส่งมอบบริการใดๆ ที่เกิดจากเหตุการณ์หรือบุคคลภายนอก ซึ่งอยู่เหนือความควบคุมของ TLScontact.

ระยะเวลาการได้รับผลพิจารณาวีซ่าของคุณจากสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส เป็นเพียงการประมาณการเท่านั้นโดยขึ้นอยู่กับข้อมูล และการพิจารณาจากสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ซึ่งTLScontactไม่มีอำนาจในส่วนดังกล่าว และไม่สามารถรับประกันผลวีซ่าได้ รวมถึงการบริการนัดหมายพิเศษก็ไม่ได้รับประกันว่า สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส จะดำเนินการพิจารณาคำร้องขอวีซ่าให้เร็วขึ้น เราไม่แนะนำให้ผู้ยื่นคำขอจองการเดินทางก่อนได้รับผลการพิจารณาวีซ่า หากผู้ยื่นคำขอจำเป็นต้องจองล่วงหน้า ก็ควรพิจารณาถึงกรอบเวลาที่สมเหตุสมผลในการดำเนินการกับคำร้องขอวีซ่าก่อนดำเนินการจอง .

ผู้ยื่นคำขอต้องรับผิดชอบในการอ่านและทำความเข้าใจกับข้อกำหนดที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าอย่างละเอียด กรอกข้อมูลอย่างถูกต้องและตามความเป็นจริง ส่งมอบเอกสารประกอบการยื่นวีซ่าที่ถูกต้อง ตรวจสอบว่า ตนเองมีหนังสือเดินทางที่ถูกต้อง (ไม่เสียหายหรือหมดอายุ) ตลอดจนตรวจสอบความถูกต้องของวีซ่าที่ออกให้ (รวมถึงเรื่องระยะเวลา จำนวนครั้งที่สามารถเดินทางเข้าประเทศในเขตเชงเกนได้ จุดประสงค์ ฯลฯ) เมื่อได้รับเอกสารแล้ว.

ผู้ยื่นคำขอจะต้องให้รายละเอียดติดต่อที่ถูกต้องแก่ TLScontact เพื่อให้ TLScontact ติดต่อได้ในกรณีที่เกิดปัญหากับคำร้องขอวีซ่าหรือหากจำเป็นต้องใช้เอกสารเพิ่มเติม TLScontact จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการไม่สามารถติดต่อผู้ยื่นคำขอได้ เนื่องจากผู้ยื่นคำขอไม่ได้ให้รายละเอียดติดต่อ ปิดโทรศัพท์มือถือ ไม่มีสัญญาณหรือไม่มีบริการรับฝากข้อความเสียง.

TOP

6. นโยบายการยกเลิก

TLScontact จะไม่คืนค่าธรรมเนียมของ TLScontact ที่ผู้ยื่นคำขอชำระให้หากสถานเอกอัครราชทูต ฝรั่งเศส ปฏิเสธไม่ออกวีซ่าให้หรือหากผู้ยื่นคำขอถอนคำร้องขอวีซ่าที่กำลังดำเนินการอยู่ เมื่อได้เริ่มดำเนินการไปแล้วและมีการให้บริการแล้ว.

เมื่อ TLScontact ได้ให้บริการเรียบร้อยแล้วหรือเมื่อส่งต่อคำร้องขอไปให้สถานเอกอัครราชทูต ฝรั่งเศสแล้ว ก็จะไม่มีการคืนหรือโอนค่าธรรมเนียมของ TLScontact.

แต่ทั้งนี้ หาก TLScontact ได้กระทำการประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือจงใจประพฤติผิดในการยื่นคำร้องขอวีซ่า ทำให้สถานเอกอัครราชทูตไม่ออกวีซ่าให้หรือทำให้หนังสือเดินทางของผู้ยื่นคำขอที่มีวีซ่าที่ถูกต้องสูญหาย TLScontact ก็จะคืนค่าบริการให้ผู้ยื่นคำขอรวมถึงค่าธรรมเนียมที่ประเทศของผู้ยื่นคำขอเรียกเก็บ สำหรับการทำหนังสือเดินทางใหม่ เนื่องจากเล่มเก่าสูญหายหรือเสียหาย รวมถึงเอกสารอื่นๆ ตามกระบวนการทำหนังสือเดินทางใหม่ตามปกติ.

TOP

7. ความรับผิดของ TLScontact

สถานเอกอัครราชทูต ฝรั่งเศส จะไม่มอบอำนาจใดๆ ทั้งสิ้นเพื่อให้ TLScontact ประเมินคำร้องขอวีซ่าหรือพิจารณาผล ด้วยเหตุนี้ TLScontact จึงไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นต่อผลการพิจารณาวีซ่าของสถานเอกอัครราชทูต ฝรั่งเศส รวมถึงความล่าช้าในการประเมิน ออกหรือปฏิเสธวีซ่าของคุณหรือขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำร้องขอวีซ่าของคุณ ที่เกิดจากสถานเอกอัครราชทูต ฝรั่งเศส.

TLScontact จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสีย ความล่าช้าหรือการไม่ออกคำร้องขอวีซ่าหรือวีซ่า ที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแค่) แบบฟอร์มร้องขอวีซ่าที่ไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง หรือกรอกข้อมูลเท็จ รวมถึงข้อมูลหรือเอกสารสนับสนุนที่ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน หรือเป็นเท็จ.

TLScontact จะไม่รับผิดชอบในการชดใช้ค่าใช้จ่ายต่อผู้ยื่นคำขอหรือบุคคลอื่นใดที่อาศัยหรือได้รับประโยชน์จากคำร้องของวีซ่า ที่เกิดจากการอาศัยหรือคาดการณ์ว่าจะได้รับอนุมัติวีซ่าดังกล่าว ไม่ว่าจะอยู่ในกรอบเวลาดังกล่าวหรือไม่ก็ตาม รวมถึงแต่ไม่จำกัดแค่ในกรณีที่ได้เตรียมการเรื่องการเดินทางและ/หรือที่พักไว้แล้วด้วย.

TLScontact จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียผลกำไร การที่ธุรกิจหยุดชะงัก การสูญเสียธุรกิจหรือโอกาสทางธุรกิจ ค่าใช้จ่ายที่เสียไป หรือความสูญเสียหรือความเสียหายอื่นใดที่ผู้ใดก็ตามต้องประสบ ไม่ว่าจะเกิดจากความล่าช้า การวางเอกสารต่างๆ ผิดที่ คำร้องขอวีซ่า หนังสือเดินทางหรือเอกสารอื่นๆ สูญหายหรือเสียหาย หรือเกิดจากความประมาทเลินเล่อ การผิดสัญญาที่เกี่ยวกับคำร้องขอวีซ่า คำแนะนำหรือข้อมูลอื่นๆ ที่มอบให้เกี่ยวกับคำร้องขอวีซ่า.

TLScontact จะไม่รับผิดชอบชำระค่าเสียหายทางอ้อม ค่าเสียหายเชิงลงโทษ ค่าเสียหายอันเนื่องมาจากการผิดสัญญา ค่าเสียหายพิเศษ ค่าเสียหายเพื่อชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นภายหลังหรือค่าเสียหายอื่นใดทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเกิดจากความล่าช้า การวางเอกสารต่างๆ ผิดที่ คำร้องขอวีซ่า หนังสือเดินทางหรือเอกสารอื่นๆ สูญหายหรือเสียหาย หรือเกิดจากความประมาทเลินเล่อหรือการผิดสัญญาที่เกี่ยวกับคำร้องขอวีซ่า คำแนะนำหรือข้อมูลอื่นๆ ที่มอบให้เกี่ยวกับคำร้องขอวีซ่า ให้แก่ผู้ยื่นคำขอหรือบุคคลอื่นใดที่อาศัยหรือได้รับประโยชน์จากคำร้องขอวีซ่า.

TLScontact จะไม่ถือว่าเป็นผู้ผิดสัญญาและต้องรับผิดชอบต่อความล่าช้า การสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นกับหนังสือเดินทาง เอกสารอื่นๆ หรือคำร้องขอวีซ่า เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่อยู่เหนือความควบคุมของ TLScontact ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแค่อุบัติเหตุ การโจรกรรม ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ไฟฟ้าและระบบโทรคมนาคมไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ ซึ่งเกิดขึ้นได้ทั่วไป การประท้วง การจลาจล การนัดหยุดงานที่ไม่ได้เกิดจากความประพฤติผิดโดยจงใจของ TLScontact .

TLScontact จะไม่ต้องรับผิดชอบต่อความสูญเสีย ความล่าช้าหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นกับคำร้องขอวีซ่า หนังสือเดินทาง หรือเอกสารอื่นๆ ซึ่งเกิดจากบุคคลภายนอกและอยู่นอกเหนือการควบคุมของ TLScontact.

TLScontact จะไม่ต้องรับผิดชอบต่อความล่าช้า ความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นกับคำร้องขอวีซ่า หนังสือเดินทาง หรือเอกสารอื่นๆ ซึ่งเป็นผลมาจากหรือเกิดขึ้นในระหว่างที่เอกสารดังกล่าวอยู่กับบริการขนส่งภายนอก รวมถึงการส่งคำร้องขอวีซ่า หนังสือเดินทางหรือเอกสารอื่นใดระหว่าง TLScontact และสถานเอกอัครราชทูต ฝรั่งเศส หรือเมื่อส่งคืนให้แก่ผู้ยื่นคำขอ.

หากหนังสือเดินทางหรือเอกสารอื่นๆ ที่ผู้ยื่นคำขอส่งให้สูญหายหรือเสียหายเป็นอย่างมาก ทำให้ไม่สามารถนำไปใช้งานได้ อันเป็นผลมาจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของ TLScontact ทาง TLScontact ก็จะคืนค่าบริการให้แก่ผู้ยื่นคำขอเป็นกรณีพิเศษ รวมถึงค่าธรรมเนียมที่รัฐบาลของประเทศของผู้ยื่นคำขอเรียกเก็บ เพื่อทำหนังสือเดินทางหรือเอกสารอื่นๆ ที่สูญหายหรือเสียหายให้ใหม่ตามกระบวนการทำหนังสือเดินทางหรือเอกสารใหม่ตามปกติ ผู้ยื่นคำขอจะต้องส่งต้นฉบับใบเสร็จรับเงินเพื่อขอรับเงินคืน.

TLScontact จะไม่ชำระค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ผู้ยื่นคำขอต้องชำระเพื่อขอเอกสารใหม่ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแค่ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าเสียเวลา.

TOP

8. การคุ้มครองข้อมูล

นิติบุคคลที่รับผิดชอบในการประมวลผลข้อมูลที่เก็บรวบรวมสำหรับคำร้องขอวีซ่าของคุณคือ TLScontact International Co., Ltd.

TLScontact เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับการยื่นขอวีซ่าเชงเกนจากผู้ยื่นคำขอ รวมถึงข้อมูลที่กรอกลงในแบบฟอร์มคำร้องขอฉบับที่พิมพ์ออกมาและบนเว็บไซต์ หนังสือเดินทางและเอกสารอื่นๆ ด้วย ข้อมูลนี้อาจประกอบด้วยชื่อ ที่อยู่ รายละเอียดติดต่อ สถานที่เกิด รายละเอียดหนังสือเดินทาง รายละเอียดการทำงาน รายละเอียดการเดินทาง ฯลฯ.

TLScontact จะร้องขอ เก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ที่จำเป็นต้องใช้เพื่อส่งมอบบริการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้เท่านั้น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแค่เพื่อดำเนินการกับคำร้องขอวีซ่าของคุณและให้บริการเพิ่มเติมอื่นๆ ซึ่งอาจจำเป็นต้องมีการส่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการของเรา.

คุณยินยอมให้ TLScontact เก็บรวบรวม จัดเก็บ ประมวลผลและส่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ตลอดจนโอนข้อมูลดังกล่าวข้ามพรมแดน ตามขั้นตอนร้องขอวีซ่าที่สถานเอกอัครราชทูต ฝรั่งเศสกำหนด.

คุณยินยอมและยอมรับว่า TLScontact มีสิทธิ์ส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่พันธมิตรที่ได้รับมอบหมายให้ส่งมอบบริการใดๆ ทั้งหมดตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้อย่างเคร่งครัด สำหรับบริการที่ไม่ได้ครอบคลุมอยู่ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ซึ่งบุคคลภายนอกส่งมอบให้คุณ TLScontact ก็จะแบ่งปันข้อมูล ในกรณีที่คุณยินยอมเท่านั้น พันธมิตรภายนอกทั้งหมดรับรองว่าจะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับที่เพืยงพอ เพื่อรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ.

สถานเอกอัครราชทูต ฝรั่งเศส จะจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณต่างหากตามนโยบายและกระบวนการคุ้มครองข้อมูลที่สถานเอกอัครราชทูตดังกล่าวใช้.

ผู้ยื่นคำขอมีสิทธิ์ต่างๆ เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เช่น สิทธิ์ในการได้รับแจ้งข้อมูล เข้าถึง แก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลส่วนบุคคล คัดค้านหรือจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตลอดจนสิทธิ์ในการขอโอนข้อมูล ตามข้อบังคับที่ใช้บังคับ.

สามารถใช้สิทธิ์เหล่านี้ได้ตามเงื่อนไขและกระบวนการที่กำหนดไว้ในประกาศความเป็นส่วนตัวที่อยู่บนเว็บไซต์ TLScontact website และใช้บังคับกับศูนย์ยื่นวีซ่า ที่ผู้ยื่นคำขอได้ขอรับบริการ.

TOP

9. ทรัพย์สินทางปัญญา

เนื้อหาในเว็บไซต์ TLScontact เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของกลุ่ม TLScontact และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและกฎหมายต่อต้านการผูกขาดที่ใช้บังคับ.

ห้ามคัดลอกหรือวางเนื้อหาบนเว็บไซต์อื่น ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด โดยไม่มีลิงก์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของ TLScontact โดยเด็ดขาด และการกระทำดังกล่าวถือเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา.

นอกจากนี้ TLScontact จะยังคงมีสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมด ซึ่งครอบคลุมถึงภาพถ่าย ข้อมูลการนำเสนอ การศึกษา ดีไซน์ แบบจำลอง ต้นแบบ ฯลฯ ที่สร้างขึ้น (รวมถึงตามที่ผู้ยื่นคำขอร้องขอด้วย) เพื่อจุดประสงค์ในการส่งมอบบริการ ดังนั้น ผู้ยื่นคำขอตกลงที่จะไม่ทำซ้ำหรือใช้การศึกษา ดีไซน์ แบบจำลอง ต้นแบบ ฯลฯ โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจาก TLScontact ก่อน ทั้งนี้ TLScontact มีสิทธิ์เรียกร้องค่าตอบแทนเป็นตัวเงินด้วย.

TOP

10. กฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้รวมถึงธุรกรรมที่มุ่งหมายไว้ในเอกสารฉบับนี้จะอยู่ภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับในประเทศของศูนย์ยื่นวีซ่า ที่ผู้ยื่นคำขอได้ส่งคำขอรับบริการ.

TOP

11. ข้อพิพาท

จะต้องร้องขอให้ศาลที่มีเขตอำนาจไกล่เกลี่ยข้อพิพาททั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการให้บริการหรือธุรกรรมที่เกี่ยวข้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความถูกต้อง การตีความ การดำเนินการ การยกเลิก ผลกระทบและผลลัพธ์ระหว่าง TLScontact และผู้ยื่นคำขอ ที่ไม่สามารถระงับได้อย่างฉันมิตร ตามกฎหมายที่ใช้บังคับในประเทศที่เป็นที่ตั้งของศูนย์ยื่นวีซ่า ที่ซึ่งผู้ยื่นคำขอได้ส่งคำขอรับบริการ .

TOP

12. การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข

TLScontact อาจแก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ ทั้งหมดได้ทุกเมื่อตามดุลยพินิจของตนเอง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าตามข้อ 1 ของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ จะมีการประกาศการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวบนเว็บไซต์ของ TLScontact.

TOP

13. ข้อกำหนดทั่วไป

หัวเรื่องของแต่ละข้อมีไว้เพื่อความสะดวกเท่านั้น และไม่ใช้เพื่อตีความข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้.

TLScontact จะไม่รับรองและรับประกันเกี่ยวกับข้อความที่ไม่ได้อยู่ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้.

การขยายระยะเวลาหรือสิทธิ์พิเศษที่ TLScontact อาจมอบให้แก่ผู้ยื่นคำขอไม่ถือว่า TLScontact ผู้ซึ่งสามารถใช้สิทธิ์ใดๆ กับผู้ยื่นคำขอ ได้สละสิทธิ์ ทั้งในอดีตและอนาคต.

ข้อกำหนดทั้งหมดของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้แยกออกจากกันได้ ถึงแม้ว่าจะรวมอยู่ในกลุ่มเดียวกันหรือมีความเชื่อมโยงกันทางไวยากรณ์ก็ตาม.

TOP